1.  ชุมชนนาพระชัย
2.  ชุมชนเอื้องก่อนาดี
3.  บ้านคำนกกก
4.  บ้านดอนสะฝาง
5.  บ้านดอนเตย
6.  บ้านดอนแดง
7.  บ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)
8.  บ้านนากระแต้
9.  บ้านนาขมิ้น
10.  บ้านนาข่าคำพอก
11.  บ้านนาคำ
12.  บ้านนาเรียงทุ่งเจริญ
13.  บ้านนาโพธิ์(บ้านแพง)
14.  บ้านนาผักหมนาหมากแงว
15.  บ้านหนองท่ม
16.  บ้านหนองผักตบโพนเพ็ก
17.  บ้านหนองแวง
18.  บ้านเซียงเซา
19.  บ้านเหล่าบะดาโนนอุดม
20.  บ้านโคกพะธาย
21.  บ้านโพนทอง
22.  บ้านโพนสว่าง
23.  ประชาสนธิ์นุสรณ์