1.  บ้านดงขวาง
2.  บ้านดอนสะฝาง
3.  บ้านธาตุ
4.  บ้านนากระแต้
5.  บ้านปากยาม(สุนทรกัลยาคาร)
6.  บ้านม่วงชี
7.  บ้านเหล่าศรีโหนโห่
8.  บ้านแค