1.  บ้านขามเตี้ยน้อย
2.  บ้านดงวิทยาคาร
3.  บ้านท่าอุเทน
4.  บ้านนาเต่า
5.  บ้านนาโพธิ์(ศรีสงคราม)
6.  บ้านม่วงนาสีดา
7.  บ้านโคกพะธาย
8.  บ้านโพนสว่าง
9.  ไตรราษฎร์วิทยาคาร