1.  ชุมชนบ้านไชยบุรี
2.  ชุมชนเอื้องก่อนาดี
3.  ชุมชนไผ่ล้อม
4.  บ้านกุดน้ำใส
5.  บ้านคำนกกก
6.  บ้านคำเตย
7.  บ้านจอมศรี
8.  บ้านดอนพะธาย
9.  บ้านดอนสะฝาง
10.  บ้านดอนเตย
11.  บ้านตาล
12.  บ้านท่าลาดราษฎร์สามัคคี
13.  บ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)
14.  บ้านท่าอุเทน
15.  บ้านน้อยนาเหนือ
16.  บ้านท่าแต้ปุ่งแก
17.  บ้านนาจาน
18.  บ้านนานอ
19.  บ้านนาหนองบก
20.  บ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา
21.  บ้านนาเข
22.  บ้านนาเพียง(ศรีสงคราม)
23.  บ้านบงคํา
24.  บ้านปฏิรูป
25.  บ้านพันห่าวดอนดู่
26.  บ้านภูกระแต
27.  บ้านหนองซน
28.  บ้านหนองผักตบโพนเพ็ก
29.  บ้านหนองเทา
30.  บ้านหมูม้น
31.  บ้านห้วยพระ
32.  บ้านหาดกวน
33.  บ้านอ้อวังหมากเห็บ
34.  บ้านอุ่มไผ่
35.  บ้านเซียงเซา
36.  บ้านเหล่า
37.  บ้านแค
38.  บ้านโพน
39.  บ้านโพนสว่าง
40.  บ้านไชยศรี
41.  เพียงหลวง 10
42.  อุเทนวิทยาคาร