1.  ชุมชนบ้านสามผง
2.  ชุมชนนาพระชัย
3.  ดอนถ่อนโคกกลางวิทยา
4.  บ้านขามเตี้ยน้อย
5.  บ้านขว้างคลีชูชาติ
6.  บ้านข่า
7.  บ้านค้อ
8.  บ้านคําไฮ
9.  บ้านคําสว่าง
10.  บ้านดงวิทยาคาร
11.  บ้านดงขวาง
12.  บ้านดงน้อย
13.  บ้านดอนติ้ว
14.  บ้านดอนดู่
15.  บ้านดอนกลาง
16.  บ้านดอนปอหนองโอง
17.  บ้านดอนมะจ่าง
18.  บ้านดอนศาลา
19.  บ้านดอนสมอ
20.  บ้านดอนแดง
21.  บ้านดอนแดง
22.  บ้านต้าย
23.  บ้านดอนแดง
24.  บ้านตาลราษฎร์อุทิศ
25.  บ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
26.  บ้านธาตุ
27.  บ้านนาขมิ้น
28.  บ้านนาข่าคำพอก
29.  บ้านนาข่าท่า
30.  บ้านนาคำ
31.  บ้านนาคํา
32.  บ้านนาทม
33.  บ้านนาน้อย
34.  บ้านนาดีวิทยา
35.  บ้านนาหว้า
36.  บ้านนาเต่า
37.  บ้านนาโพธิ์(ศรีสงคราม)
38.  บ้านนาใน
39.  บ้านปากยาม(สุนทรกัลยาคาร)
40.  บ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
41.  บ้านพะทาย
42.  บ้านม่วงนาสีดา
43.  บ้านม่วงชี
44.  บ้านยางงอย
45.  บ้านวังโพธิ์
46.  บ้านนาผักหมนาหมากแงว
47.  บ้านหนองนางเลิง
48.  บ้านหนองบัว
49.  บ้านหนองผือ
50.  บ้านหนองหญ้าปล้อง
51.  บ้านหาดแพง (หาดแพงวิทยา)
52.  บ้านอ้วน
53.  บ้านอีอูด
54.  บ้านอูนนา
55.  บ้านอูนยางคำ
56.  บ้านเสียววิทยา
57.  บ้านเหล่าบะดาโนนอุดม
58.  บ้านเหล่าพัฒนา
59.  บ้านแก้วปัดโป่ง
60.  บ้านแพงสะพัง
61.  บ้านโคกสะอาด
62.  บ้านโพนก่อ (ราษฏร์อนุสรณ์)
63.  บ้านโพนงาม
64.  บ้านโพนจาน
65.  บ้านโพนทอง
66.  บ้านโพนบก
67.  บ้านโพนสวรรค์
68.  บ้านโพนตูมหนองแสง
69.  ราษฎร์สามัคคี
70.  ประชาสนธิ์นุสรณ์