1.  บ้านชัยมงคล
2.  บ้านดอนยางทุ่งน้อย
3.  บ้านท่าจำปา
4.  บ้านตาลปากน้ำ
5.  บ้านท่าพันโฮง
6.  บ้านท่าเรือ
7.  บ้านน้อยทวย
8.  บ้านนากระแต้
9.  บ้านนากะทืมโนนสะอาด
10.  บ้านนาคอย
11.  บ้านนาดีหัวภู
12.  บ้านนาผักปอด
13.  บ้านนาล้อมกุดตะกล้า
14.  บ้านนาเรียงทุ่งเจริญ
15.  บ้านนาโพธิ์(บ้านแพง)
16.  บ้านบุ่ง
17.  บ้านพืชผล
18.  บ้านหนองท่ม
19.  บ้านรามราช
20.  บ้านหนองสาหร่าย
21.  บ้านหนองแวง
22.  บ้านหัวหาด
23.  บ้านเสาเล้า
24.  บ้านเหล่าศรีโหนโห่
25.  บ้านเหล่าส้มป่อย
26.  บ้านเชียงยืน
27.  บ้านเหล่าหนาด
28.  บ้านโคกพะธาย
29.  บ้านโคกสายทอง
30.  บ้านโพนเพ็ก
31.  บ้านโพนแดง
32.  ไตรราษฎร์วิทยาคาร