1.  บ้านคำนกกก
2.  บ้านคําไฮ
3.  บ้านดอนแดง
4.  บ้านต้าย
5.  บ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
6.  บ้านน้อยทวย
7.  บ้านนาข่าคำพอก
8.  บ้านนาเข
9.  บ้านนาเพียง(ศรีสงคราม)
10.  บ้านบุ่ง
11.  บ้านหนองบัว
12.  บ้านหัวหาด
13.  บ้านอูนยางคำ
14.  เพียงหลวง 10