1.  ชุมชนบ้านไชยบุรี
2.  ชุมชนบ้านสามผง
3.  ชุมชนนาพระชัย
4.  ชุมชนเอื้องก่อนาดี
5.  ชุมชนไผ่ล้อม
6.  ดอนถ่อนโคกกลางวิทยา
7.  บ้านขามเตี้ยน้อย
8.  บ้านขว้างคลีชูชาติ
9.  บ้านกุดน้ำใส
10.  บ้านข่า
11.  บ้านค้อ
12.  บ้านคำเตย
13.  บ้านคําสว่าง
14.  บ้านชัยมงคล
15.  บ้านจอมศรี
16.  บ้านดงวิทยาคาร
17.  บ้านดงขวาง
18.  บ้านดงน้อย
19.  บ้านดอนติ้ว
20.  บ้านดอนดู่
21.  บ้านดอนพะธาย
22.  บ้านดอนกลาง
23.  บ้านดอนปอหนองโอง
24.  บ้านดอนยางทุ่งน้อย
25.  บ้านดอนมะจ่าง
26.  บ้านดอนศาลา
27.  บ้านดอนสะฝาง
28.  บ้านดอนสมอ
29.  บ้านดอนเตย
30.  บ้านดอนแดง
31.  บ้านดอนแดง
32.  บ้านตาล
33.  บ้านตาลราษฎร์อุทิศ
34.  บ้านท่าจำปา
35.  บ้านตาลปากน้ำ
36.  บ้านท่าลาดราษฎร์สามัคคี
37.  บ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)
38.  บ้านท่าพันโฮง
39.  บ้านท่าอุเทน
40.  บ้านท่าเรือ
41.  บ้านธาตุ
42.  บ้านน้อยนาเหนือ
43.  บ้านนากระแต้
44.  บ้านท่าแต้ปุ่งแก
45.  บ้านนากะทืมโนนสะอาด
46.  บ้านนาขมิ้น
47.  บ้านนาคอย
48.  บ้านนาข่าท่า
49.  บ้านนาคำ
50.  บ้านนาคํา
51.  บ้านนาจาน
52.  บ้านนานอ
53.  บ้านนาทม
54.  บ้านนาดีหัวภู
55.  บ้านนาผักปอด
56.  บ้านนาน้อย
57.  บ้านนาล้อมกุดตะกล้า
58.  บ้านนาหนองบก
59.  บ้านนาดีวิทยา
60.  บ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา
61.  บ้านนาหว้า
62.  บ้านนาเรียงทุ่งเจริญ
63.  บ้านนาโพธิ์(บ้านแพง)
64.  บ้านนาเต่า
65.  บ้านนาโพธิ์(ศรีสงคราม)
66.  บ้านบงคํา
67.  บ้านนาใน
68.  บ้านปฏิรูป
69.  บ้านปากยาม(สุนทรกัลยาคาร)
70.  บ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
71.  บ้านพะทาย
72.  บ้านพันห่าวดอนดู่
73.  บ้านพืชผล
74.  บ้านภูกระแต
75.  บ้านม่วงนาสีดา
76.  บ้านม่วงชี
77.  บ้านยางงอย
78.  บ้านวังโพธิ์
79.  บ้านนาผักหมนาหมากแงว
80.  บ้านหนองท่ม
81.  บ้านรามราช
82.  บ้านหนองซน
83.  บ้านหนองนางเลิง
84.  บ้านหนองผักตบโพนเพ็ก
85.  บ้านหนองผือ
86.  บ้านหนองเทา
87.  บ้านหนองสาหร่าย
88.  บ้านหนองหญ้าปล้อง
89.  บ้านหมูม้น
90.  บ้านหนองแวง
91.  บ้านห้วยพระ
92.  บ้านหาดแพง (หาดแพงวิทยา)
93.  บ้านหาดกวน
94.  บ้านอ้วน
95.  บ้านอีอูด
96.  บ้านอ้อวังหมากเห็บ
97.  บ้านอุ่มไผ่
98.  บ้านอูนนา
99.  บ้านเสาเล้า
100.  บ้านเซียงเซา
101.  บ้านเสียววิทยา
102.  บ้านเหล่า
103.  บ้านเหล่าบะดาโนนอุดม
104.  บ้านเหล่าพัฒนา
105.  บ้านเหล่าศรีโหนโห่
106.  บ้านเหล่าส้มป่อย
107.  บ้านเชียงยืน
108.  บ้านแก้วปัดโป่ง
109.  บ้านแค
110.  บ้านแพงสะพัง
111.  บ้านเหล่าหนาด
112.  บ้านโคกพะธาย
113.  บ้านโคกสายทอง
114.  บ้านโคกสะอาด
115.  บ้านโพน
116.  บ้านโพนก่อ (ราษฏร์อนุสรณ์)
117.  บ้านโพนงาม
118.  บ้านโพนจาน
119.  บ้านโพนทอง
120.  บ้านโพนบก
121.  บ้านโพนสวรรค์
122.  บ้านโพนตูมหนองแสง
123.  บ้านโพนเพ็ก
124.  บ้านโพนแดง
125.  บ้านโพนสว่าง
126.  บ้านไชยศรี
127.  ราษฎร์สามัคคี
128.  ประชาสนธิ์นุสรณ์
129.  อุเทนวิทยาคาร
130.  ไตรราษฎร์วิทยาคาร