1.  บ้านดอนสะฝาง
2.  บ้านนาผักปอด
3.  บ้านนาหนองบก
4.  บ้านนาเพียง(ศรีสงคราม)
5.  บ้านนาผักหมนาหมากแงว
6.  บ้านรามราช
7.  บ้านอูนยางคำ
8.  อุเทนวิทยาคาร