1.  บ้านท่าลาดราษฎร์สามัคคี
2.  บ้านท่าพันโฮง
3.  บ้านท่าอุเทน
4.  บ้านนาจาน
5.  บ้านนาดีวิทยา
6.  บ้านบงคํา
7.  บ้านปากยาม(สุนทรกัลยาคาร)
8.  บ้านพันห่าวดอนดู่
9.  บ้านนาผักหมนาหมากแงว
10.  บ้านหนองเทา
11.  บ้านห้วยพระ
12.  บ้านหัวหาด
13.  บ้านอุ่มไผ่
14.  บ้านเหล่าบะดาโนนอุดม
15.  บ้านโพนจาน
16.  บ้านโพนบก
17.  บ้านโพนเพ็ก
18.  บ้านโพนสว่าง
19.  เพียงหลวง 10