1.  ชุมชนบ้านสามผง
2.  บ้านข่า
3.  บ้านคําไฮ
4.  บ้านคําสว่าง
5.  บ้านดงน้อย
6.  บ้านท่าลาดราษฎร์สามัคคี
7.  บ้านท่าอุเทน
8.  บ้านน้อยนาเหนือ
9.  บ้านนาคำ
10.  บ้านนาหนองหวาย
11.  บ้านนาหว้า
12.  บ้านปากยาม(สุนทรกัลยาคาร)
13.  บ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
14.  บ้านภูกระแต
15.  บ้านม่วงนาสีดา
16.  บ้านหนองหญ้าปล้อง
17.  บ้านหัวหาด
18.  บ้านหาดแพง (หาดแพงวิทยา)
19.  บ้านอ้วน
20.  บ้านอุ่มไผ่
21.  บ้านเวินพระบาท
22.  บ้านเหล่า
23.  บ้านเชียงยืน
24.  บ้านแค
25.  บ้านโพนก่อ (ราษฏร์อนุสรณ์)
26.  บ้านโพนงาม
27.  บ้านโพนจาน
28.  บ้านโพนสวรรค์
29.  ราษฎร์สามัคคี
30.  อุเทนวิทยาคาร