1.  ชุมชนบ้านไชยบุรี
2.  ชุมชนนาพระชัย
3.  ชุมชนเอื้องก่อนาดี
4.  ชุมชนไผ่ล้อม
5.  ดอนถ่อนโคกกลางวิทยา
6.  บ้านขามเตี้ยน้อย
7.  บ้านขว้างคลีชูชาติ
8.  บ้านกุดน้ำใส
9.  บ้านค้อ
10.  บ้านคำนกกก
11.  บ้านคำเตย
12.  บ้านชัยมงคล
13.  บ้านจอมศรี
14.  บ้านดงวิทยาคาร
15.  บ้านดงขวาง
16.  บ้านดอนติ้ว
17.  บ้านดอนดู่
18.  บ้านดอนพะธาย
19.  บ้านดอนกลาง
20.  บ้านดอนปอหนองโอง
21.  บ้านดอนยางทุ่งน้อย
22.  บ้านดอนมะจ่าง
23.  บ้านดอนศาลา
24.  บ้านดอนสะฝาง
25.  บ้านดอนสมอ
26.  บ้านดอนเตย
27.  บ้านดอนแดง
28.  บ้านดอนแดง
29.  บ้านต้าย
30.  บ้านดอนแดง
31.  บ้านตาล
32.  บ้านตาลราษฎร์อุทิศ
33.  บ้านท่าจำปา
34.  บ้านตาลปากน้ำ
35.  บ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)
36.  บ้านท่าพันโฮง
37.  บ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
38.  บ้านท่าเรือ
39.  บ้านธาตุ
40.  บ้านน้อยทวย
41.  บ้านนากระแต้
42.  บ้านท่าแต้ปุ่งแก
43.  บ้านนากะทืมโนนสะอาด
44.  บ้านนาขมิ้น
45.  บ้านนาข่าคำพอก
46.  บ้านนาคอย
47.  บ้านนาข่าท่า
48.  บ้านนาคํา
49.  บ้านนาจาน
50.  บ้านนานอ
51.  บ้านนาทม
52.  บ้านนาดีหัวภู
53.  บ้านนาผักปอด
54.  บ้านนาน้อย
55.  บ้านนาล้อมกุดตะกล้า
56.  บ้านนาหนองบก
57.  บ้านนาดีวิทยา
58.  บ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา
59.  บ้านนาเข
60.  บ้านนาเดื่อ
61.  บ้านนาเพียง(ศรีสงคราม)
62.  บ้านนาเรียงทุ่งเจริญ
63.  บ้านนาโพธิ์(บ้านแพง)
64.  บ้านนาเต่า
65.  บ้านนาโพธิ์(ศรีสงคราม)
66.  บ้านบงคํา
67.  บ้านนาใน
68.  บ้านปฏิรูป
69.  บ้านพะทาย
70.  บ้านบุ่ง
71.  บ้านพันห่าวดอนดู่
72.  บ้านพืชผล
73.  บ้านม่วงชี
74.  บ้านยางงอย
75.  บ้านวังโพธิ์
76.  บ้านนาผักหมนาหมากแงว
77.  บ้านหนองท่ม
78.  บ้านรามราช
79.  บ้านหนองซน
80.  บ้านหนองนางเลิง
81.  บ้านหนองบัว
82.  บ้านหนองผักตบโพนเพ็ก
83.  บ้านหนองผือ
84.  บ้านหนองเทา
85.  บ้านหนองสาหร่าย
86.  บ้านหมูม้น
87.  บ้านหนองแวง
88.  บ้านห้วยพระ
89.  บ้านหาดกวน
90.  บ้านอีอูด
91.  บ้านอ้อวังหมากเห็บ
92.  บ้านอูนนา
93.  บ้านอูนยางคำ
94.  บ้านเสาเล้า
95.  บ้านเซียงเซา
96.  บ้านเสียววิทยา
97.  บ้านเหล่าบะดาโนนอุดม
98.  บ้านเหล่าพัฒนา
99.  บ้านเหล่าศรีโหนโห่
100.  บ้านเหล่าส้มป่อย
101.  บ้านแก้วปัดโป่ง
102.  บ้านแพงสะพัง
103.  บ้านเหล่าหนาด
104.  บ้านโคกพะธาย
105.  บ้านโคกสายทอง
106.  บ้านโคกสะอาด
107.  บ้านโพน
108.  บ้านโพนทอง
109.  บ้านโพนบก
110.  บ้านโพนตูมหนองแสง
111.  บ้านโพนเพ็ก
112.  บ้านโพนแดง
113.  บ้านโพนสว่าง
114.  บ้านไชยศรี
115.  ประชาสนธิ์นุสรณ์
116.  เพียงหลวง 10
117.  ไตรราษฎร์วิทยาคาร