1.  ชุมชนบ้านสามผง
2.  ชุมชนนาพระชัย
3.  ชุมชนเอื้องก่อนาดี
4.  ชุมชนไผ่ล้อม
5.  ดอนถ่อนโคกกลางวิทยา
6.  บ้านกุดน้ำใส
7.  บ้านข่า
8.  บ้านดอนกลาง
9.  บ้านดอนยางทุ่งน้อย
10.  บ้านดอนมะจ่าง
11.  บ้านดอนศาลา
12.  บ้านดอนแดง
13.  บ้านตาลราษฎร์อุทิศ
14.  บ้านท่าพันโฮง
15.  บ้านนาขมิ้น
16.  บ้านนาข่าคำพอก
17.  บ้านนาคอย
18.  บ้านนาข่าท่า
19.  บ้านนาจาน
20.  บ้านนาดีหัวภู
21.  บ้านนาล้อมกุดตะกล้า
22.  บ้านนาดีวิทยา
23.  บ้านนาเพียง(ศรีสงคราม)
24.  บ้านนาเรียงทุ่งเจริญ
25.  บ้านนาโพธิ์(บ้านแพง)
26.  บ้านนาโพธิ์(ศรีสงคราม)
27.  บ้านบงคํา
28.  บ้านนาใน
29.  บ้านพันห่าวดอนดู่
30.  บ้านพืชผล
31.  บ้านภูกระแต
32.  บ้านยางงอย
33.  บ้านนาผักหมนาหมากแงว
34.  บ้านหนองนางเลิง
35.  บ้านหนองผักตบโพนเพ็ก
36.  บ้านหนองผือ
37.  บ้านหัวหาด
38.  บ้านอุ่มไผ่
39.  บ้านอูนยางคำ
40.  บ้านเสาเล้า
41.  บ้านเซียงเซา
42.  บ้านเหล่า
43.  บ้านเหล่าพัฒนา
44.  บ้านโคกพะธาย
45.  บ้านโพนจาน
46.  บ้านโพนสว่าง
47.  บ้านไชยศรี
48.  ราษฎร์สามัคคี
49.  ประชาสนธิ์นุสรณ์
50.  อุเทนวิทยาคาร