1.  ชุมชนบ้านไชยบุรี
2.  บ้านขามเตี้ยน้อย
3.  บ้านขว้างคลีชูชาติ
4.  บ้านค้อ
5.  บ้านคำนกกก
6.  บ้านคำเตย
7.  บ้านคําไฮ
8.  บ้านคําสว่าง
9.  บ้านจอมศรี
10.  บ้านดงวิทยาคาร
11.  บ้านดงขวาง
12.  บ้านดงน้อย
13.  บ้านดอนติ้ว
14.  บ้านดอนดู่
15.  บ้านดอนพะธาย
16.  บ้านดอนปอหนองโอง
17.  บ้านดอนสะฝาง
18.  บ้านดอนสมอ
19.  บ้านดอนเตย
20.  บ้านดอนแดง
21.  บ้านดอนแดง
22.  บ้านต้าย
23.  บ้านตาล
24.  บ้านท่าจำปา
25.  บ้านตาลปากน้ำ
26.  บ้านท่าลาดราษฎร์สามัคคี
27.  บ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)
28.  บ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
29.  บ้านท่าอุเทน
30.  บ้านท่าเรือ
31.  บ้านธาตุ
32.  บ้านน้อยทวย
33.  บ้านน้อยนาเหนือ
34.  บ้านนากระแต้
35.  บ้านท่าแต้ปุ่งแก
36.  บ้านนากะทืมโนนสะอาด
37.  บ้านนาคำ
38.  บ้านนาคํา
39.  บ้านนานอ
40.  บ้านนาทม
41.  บ้านนาผักปอด
42.  บ้านนาน้อย
43.  บ้านนาหนองบก
44.  บ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา
45.  บ้านนาเข
46.  บ้านนาหว้า
47.  บ้านนาเดื่อ
48.  บ้านนาเต่า
49.  บ้านปฏิรูป
50.  บ้านปากยาม(สุนทรกัลยาคาร)
51.  บ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
52.  บ้านพะทาย
53.  บ้านบุ่ง
54.  บ้านม่วงนาสีดา
55.  บ้านม่วงชี
56.  บ้านวังโพธิ์
57.  บ้านหนองท่ม
58.  บ้านรามราช
59.  บ้านหนองซน
60.  บ้านหนองบัว
61.  บ้านหนองเทา
62.  บ้านหนองสาหร่าย
63.  บ้านหนองหญ้าปล้อง
64.  บ้านหมูม้น
65.  บ้านหนองแวง
66.  บ้านห้วยพระ
67.  บ้านหาดแพง (หาดแพงวิทยา)
68.  บ้านหาดกวน
69.  บ้านอ้วน
70.  บ้านอีอูด
71.  บ้านอ้อวังหมากเห็บ
72.  บ้านอูนนา
73.  บ้านเวินพระบาท
74.  บ้านเสียววิทยา
75.  บ้านเหล่าบะดาโนนอุดม
76.  บ้านเหล่าศรีโหนโห่
77.  บ้านเหล่าส้มป่อย
78.  บ้านเชียงยืน
79.  บ้านแก้วปัดโป่ง
80.  บ้านแค
81.  บ้านแพงสะพัง
82.  บ้านเหล่าหนาด
83.  บ้านโคกสายทอง
84.  บ้านโคกสะอาด
85.  บ้านโพน
86.  บ้านโพนก่อ (ราษฏร์อนุสรณ์)
87.  บ้านโพนงาม
88.  บ้านโพนทอง
89.  บ้านโพนบก
90.  บ้านโพนสวรรค์
91.  บ้านโพนตูมหนองแสง
92.  บ้านโพนเพ็ก
93.  บ้านโพนแดง
94.  เพียงหลวง 10
95.  ไตรราษฎร์วิทยาคาร