1.  บ้านค้อ
2.  บ้านบึงโดนรัฐราษฎร์อนุสรณ์
3.  บ้านป่าสุ่ม
4.  บ้านหนองหิน
5.  บ้านแก่นทราย(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์)
6.  บ้านโนนสำราญ
7.  ราชสารสุธีอนุสรณ์