1.  ชุมชนบ้านสีแก้ว
2.  นาคำเจริญวิทย์
3.  บ้านตาอุด
4.  บ้านหนองคูบอน
5.  บ้านหนองเต่า