1.  บ้านคุยขนวนไผ่ล้อม
2.  บ้านดงบ้านนาประชาสรรค์
3.  บ้านบึงโดนรัฐราษฎร์อนุสรณ์
4.  บ้านป่าดวน
5.  บ้านป่าสุ่ม
6.  บ้านยางใต้
7.  บ้านหนองหิน
8.  บ้านหนองโทนหนองเขวา(คุรุราษฎร์สามัคคี)
9.  บ้านอีโคตร(สามัคคีราษฎร์บำรุง)
10.  บ้านหัวโนน
11.  รัตนประชานุสรณ์