1.  จตุรพักตรพิมาน
2.  ชุมชนบ้านยางกู่
3.  ชุมชนบ้านเมืองหงส์
4.  ดงยางสะแบง
5.  ดอนแคนดอนหวายสามัคคี
6.  บ้านข่า
7.  บ้านขี้เหล็ก
8.  บ้านขาม
9.  บ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)
10.  บ้านคางฮุง
11.  บ้านจาน
12.  บ้านซองแมว
13.  บ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร)
14.  บ้านดงบ้านนาประชาสรรค์
15.  บ้านคุยค้อ(บัณฑิตประชาสรรค์)
16.  บ้านดงยางโคกพิลา(ประชาอุปถัมภ์)
17.  บ้านดงลาน(คุรุรัฐประชาสรรค์)
18.  บ้านดอนสำราญ
19.  บ้านตาอุด
20.  บ้านธวัชบุรี
21.  บ้านนาโพธิ์(สหพันธ์พิทยาภรณ์)
22.  บ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง)
23.  บ้านบากหนองแดง
24.  บ้านปอภาร(ปอภารราษฎร์บำรุง)
25.  บ้านน้ำใสเที่ยมแข้
26.  บ้านป่ายาง
27.  บ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล)
28.  บ้านพลับพลา
29.  บ้านมีชัย
30.  บ้านรอบเมือง(คุรุรัฐประชานุสรณ์)
31.  บ้านยางใต้
32.  บ้านราชธานี
33.  บ้านหนองคูบอน
34.  บ้านหนองจิกโคกสูง
35.  บ้านหนองชาด
36.  บ้านหนองยูง
37.  บ้านหนองเบิด
38.  บ้านหนองโทนหนองเขวา(คุรุราษฎร์สามัคคี)
39.  บ้านหนองแสงโนนสมบูรณ์
40.  บ้านหวายน้อย
41.  บ้านหัวโนนตาล(สหราษฎร์วิทยาสรรค์)
42.  บ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์
43.  บ้านหวายหลึม
44.  บ้านเทอดไทย
45.  บ้านเพ็กท่าบ่อวิทยา
46.  บ้านเล้าวิทยาคาร
47.  บ้านเหล่าใหญ่(สมานราษฎร์ศรัทธาลัย)
48.  บ้านแคนสามัคคี
49.  บ้านเหล่าขาม(มูลสารศึกษาสงเคราะห์)
50.  บ้านแก่นทราย(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์)
51.  บ้านแมตวิทยาคาร
52.  บ้านโนนรัง
53.  บ้านโนนสั้นหนองแคสามัคคี
54.  บ้านโสกเชือก(คุรุราษฎร์อำนวย)
55.  บ้านโพธิ์ทอง(ยุทธศิลป์สงเคราะห์)
56.  บึงงามพัฒนา
57.  บ้านโนนแท่น
58.  บ้านไก่ป่า
59.  ราชสารสุธีอนุสรณ์
60.  ป่าแดงหนองฮูหนองตอโนนไทย
61.  สหสามัคคีวิทยา
62.  อดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา)
63.  เวฬุวันวิทยา