1.  ขี้เหล็กเขียวไพรวัลย์วิทยา
2.  ชุมชนบ้านสีแก้ว
3.  ชุมชนบ้านประตูชัย
4.  ชุมชนบ้านโคกล่าม
5.  บ้านกอกนายูง(คุรุราษฎร์บำรุง)
6.  บ้านค้อ
7.  บ้านงูเหลือม
8.  บ้านดงกลาง
9.  บ้านดงเค็ง(คุรุราษฎร์ประชาสามัคคี)
10.  บ้านดงแดงหนองเพียขันธ์
11.  บ้านดอนวิเวก(วิเวกวิทยาคาร)
12.  บ้านดู่น้อย
13.  บ้านธาตุประทับ
14.  บ้านป่าสุ่ม
15.  บ้านดู่
16.  บ้านมะยาง
17.  บ้านยางเครือ
18.  บ้านสงเปลือย(ประชาราษฎร์บำรุง)
19.  บ้านสวนจิก
20.  บ้านสังข์สงยาง(คุรุราษฎร์วิทยา)
21.  บ้านสังข์
22.  บ้านหนองตอนาดีเทพประทานวิทยา
23.  บ้านหนองตากร้า(ศรีไพรไตรคามพิทยา)
24.  บ้านหนองนาสร้าง(ศิริราษฎร์บูรณะ)
25.  บ้านหนองผือโพนศรี
26.  บ้านหนองผือ
27.  บ้านหนองสาหร่าย
28.  บ้านหนองเข็ง
29.  บ้านหนองเต่า
30.  บ้านหนองแวง
31.  บ้านหนองแอก
32.  บ้านห้วยสนุกสะพานทอง
33.  บ้านหมูม้น
34.  บ้านหนองแวงยาว
35.  บ้านหัวนาคำ
36.  บ้านอีโคตร(สามัคคีราษฎร์บำรุง)
37.  บ้านเขือง
38.  บ้านเปลือยสีแก้ว
39.  บ้านเมืองน้อย
40.  บ้านเปลือย(สามัคคีราษฎร์ประสิทธิ์)
41.  บ้านเหล่ากล้วย
42.  บ้านเมืองทอง(วีระประชานุสรณ์)
43.  บ้านเขวาทุ่ง
44.  บ้านแวงวิทยา
45.  บ้านโคกสง่า(มิตรภาพคุรุราษฎร์นุสรณ์)
46.  บ้านเหล่ายูง
47.  บ้านโคกข่าหนองโก
48.  บ้านไผ่
49.  ประชาราษฏร์รังสรรค์
50.  บ้านไม้ล่าว(คุรุราษฎร์พัฒนา)
51.  ป่าสังข์ป่าม่วงวิทยา
52.  รัฐทวิคาม
53.  วังยาวเจริญวิทย์
54.  สหคามวิทยาคาร
55.  หนองตอวิทยา
56.  หนองบัวเลิงเหล่าสวนมอญ
57.  วัดโนนสำราญ(ประชาสามัคคี)
58.  เมืองธวัชบุรี
59.  เมืองร้อยเอ็ด
60.  เขวาชีรัฐประชาสรรค์
61.  โนนสีดาวิทยา
62.  โนนเชียงบังหาดหนองแค
63.  โพธิ์สัยสว่างวิทย์
64.  ไตรคามสามัคคี(บ้านขี้เหล็ก)
65.  โสภโณประชาสรรค์
66.  ไตรมิตรวิทยา
67.  ไตรคามวิทยา