1.  คางฮุงบากไข่นุ่นโนนศึกษา
2.  ดินดำบัวรองวิทยา
3.  ชุมชนบ้านเหล่าล้อ(พิมพ์คุรุราษฎร์บำรุง)
4.  ท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยา
5.  ทรายทองวิทยา
6.  บ้านกล้วยวิทยา
7.  ธรรมจารีนิวาส
8.  บ้านกอกวิทยาคาร
9.  นาคำเจริญวิทย์
10.  บ้านขว้างท่าสะแบง
11.  บ้านขว้างใหญ่
12.  บ้านขมิ้นจานทุ่ง
13.  บ้านค้อกุดจอก
14.  บ้านคุยขนวนไผ่ล้อม
15.  บ้านงิ้ว(คุรูปถัมภ์)
16.  บ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์)
17.  บ้านจันทร์สว่าง
18.  บ้านซ้งวิทยาคม
19.  บ้านชาดมะเหลื่อม
20.  บ้านดงสวอง
21.  บ้านดงยาง
22.  บ้านดงเครือวัลย์
23.  บ้านดงสิงห์(ดำรงราษฎร์สามัคคี)
24.  บ้านดอนชัย
25.  บ้านดอนพยอมน้อย
26.  บ้านขุมดินสว่างประชานุกูล
27.  บ้านดอนแก้ว
28.  บ้านดอนแคน
29.  บ้านดอนแดง
30.  บ้านตรีคาม
31.  บ้านนางาม
32.  บ้านบึงโดนรัฐราษฎร์อนุสรณ์
33.  บ้านป่านหนองอ้อ
34.  บ้านป่าดวน
35.  บ้านปาฝา(คุรุประชานุสรณ์)
36.  บ้านป่าสุ่มหนองปิงวิทยาคาร
37.  บ้านฝั่งแดง
38.  บ้านพยอม
39.  บ้านพระเจ้า(ศรีมหาธาตุ)
40.  บ้านป่าแหนหนองไร่
41.  บ้านม่วงท่าลาด
42.  บ้านม่วงน้ำ(ประชาศิษย์วิทยา)
43.  บ้านวังปากบุ่ง
44.  บ้านสวนมอญ
45.  บ้านศรีสมเด็จ
46.  บ้านมะอึ
47.  บ้านสองพี่น้องวิทยาคาร
48.  บ้านหนองช้าง
49.  บ้านหนองดู่
50.  บ้านหนองต่าย
51.  บ้านหนองตาไก้หนองตุ
52.  บ้านหนองผักแว่น
53.  บ้านหนองผือน้อย(สันติราษฎร์บำรุง).
54.  บ้านหนองบั่ว
55.  บ้านหนองบัวดอนไผ่
56.  บ้านหนองหิน
57.  บ้านหนองพานแยบัวห้าว
58.  บ้านหนองแก่ง
59.  บ้านหนองโสน
60.  บ้านหนองสองห้อง(คุรุราษฎร์บำรุง)
61.  บ้านหนองใหญ่
62.  บ้านหวายหลึม(โพธิ์ศรีราษฎร์วิทยา)
63.  บ้านหนาด
64.  บ้านหนองแวงหนองหัวคน
65.  บ้านอีง่อง
66.  บ้านอีหมุน
67.  บ้านอีโก่ม
68.  บ้านหัวโนน
69.  บ้านเกษมสุข
70.  บ้านอุ่มจาน
71.  บ้านเปลือยน้อย(คุรุรัฐประชาสามัคคี)
72.  บ้านเปลือยตาลคุรุวิทยาประชานุกูล
73.  บ้านอุ่มเม้า
74.  บ้านเหล่างิ้ว(เหล่างิ้ววิทยานุกูล)
75.  บ้านเลิงคาประชาเนรมิต
76.  บ้านเหล่าจั่นหนองทุ่ม
77.  บ้านเหล่ากุด
78.  บ้านแคน
79.  บ้านแดงโนนสว่าง
80.  บ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า
81.  บ้านแมดโพธิ์กลาง
82.  บ้านโนนข่า
83.  บ้านโคกกลาง
84.  บ้านโนนราษี
85.  บ้านโคกมอน
86.  บ้านโพนทอง
87.  บ้านโนนสำราญ
88.  ร่องคำวิทยานุกูล
89.  รัตนประชานุสรณ์
90.  รัฐประชาวิทยาคาร
91.  พรหมยานุสรณ์
92.  วัดบ้านแพง(จตุคามวิทยา)
93.  หนองคูโคกขุมดิน
94.  ลิ้นฟ้าวิทยาคาร
95.  เมืองจังหาร
96.  อนุบาลร้อยเอ็ด
97.  หัวนางามวิทยา
98.  แซงแหลมดินแดงโนนสวรรค์(ธรรมศาสตร์ร้อยเอ็ด)
99.  ไทยรัฐวิทยา ๑๐๑ เฉลิมพระเกียรติ
100.  ไพศาลวิทยาคม