1.  ชุมชนบ้านประตูชัย
2.  บ้านคางฮุง
3.  บ้านชาดมะเหลื่อม
4.  บ้านดงยางโคกพิลา(ประชาอุปถัมภ์)
5.  บ้านดงลาน(คุรุรัฐประชาสรรค์)
6.  บ้านดอนพยอมน้อย
7.  บ้านดอนสำราญ
8.  บ้านบากหนองแดง
9.  บ้านป่านหนองอ้อ
10.  บ้านป่าสุ่ม
11.  บ้านดู่
12.  บ้านม่วงท่าลาด
13.  บ้านยางเครือ
14.  บ้านสังข์สงยาง(คุรุราษฎร์วิทยา)
15.  บ้านหนองต่าย
16.  บ้านหนองตาไก้หนองตุ
17.  บ้านหนองผักแว่น
18.  บ้านหนองเต่า
19.  บ้านหนองสองห้อง(คุรุราษฎร์บำรุง)
20.  บ้านห้วยสนุกสะพานทอง
21.  บ้านอีหมุน
22.  บ้านอีโก่ม
23.  บ้านแคนสามัคคี
24.  บ้านโคกข่าหนองโก
25.  บ้านโคกกลาง
26.  บ้านโคกมอน
27.  อดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา)
28.  เวฬุวันวิทยา
29.  ไตรคามสามัคคี(บ้านขี้เหล็ก)
30.  ไทยรัฐวิทยา ๑๐๑ เฉลิมพระเกียรติ