1.  บ้านดงเค็ง(คุรุราษฎร์ประชาสามัคคี)
2.  บ้านรอบเมือง(คุรุรัฐประชานุสรณ์)
3.  บ้านหนองบั่ว
4.  บ้านห้วยสนุกสะพานทอง
5.  บ้านเกษมสุข
6.  บ้านโนนข่า
7.  ป่าสังข์ป่าม่วงวิทยา
8.  สหคามวิทยาคาร
9.  ไทยรัฐวิทยา ๑๐๑ เฉลิมพระเกียรติ
10.  ไตรคามวิทยา
11.  ไพศาลวิทยาคม