1.  ชุมชนบ้านเมืองหงส์
2.  บ้านขาม
3.  บ้านค้อกุดจอก
4.  บ้านคางฮุง
5.  บ้านจาน
6.  บ้านซองแมว
7.  บ้านดงบ้านนาประชาสรรค์
8.  บ้านดงสิงห์(ดำรงราษฎร์สามัคคี)
9.  บ้านขุมดินสว่างประชานุกูล
10.  บ้านตรีคาม
11.  บ้านบึงโดนรัฐราษฎร์อนุสรณ์
12.  บ้านป่านหนองอ้อ
13.  บ้านปาฝา(คุรุประชานุสรณ์)
14.  บ้านรอบเมือง(คุรุรัฐประชานุสรณ์)
15.  บ้านศรีสมเด็จ
16.  บ้านสังข์สงยาง(คุรุราษฎร์วิทยา)
17.  บ้านหนองคูบอน
18.  บ้านหนองผือ
19.  บ้านหนองบัวดอนไผ่
20.  บ้านหนองโสน
21.  บ้านหนองแสงโนนสมบูรณ์
22.  บ้านหนองสองห้อง(คุรุราษฎร์บำรุง)
23.  บ้านหนองใหญ่
24.  บ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์
25.  บ้านเปลือยน้อย(คุรุรัฐประชาสามัคคี)
26.  บ้านเหล่าขาม(มูลสารศึกษาสงเคราะห์)
27.  บ้านแดงโนนสว่าง
28.  บ้านแมตวิทยาคาร
29.  บ้านโพธิ์ทอง(ยุทธศิลป์สงเคราะห์)
30.  บ้านโนนสำราญ
31.  บ้านไก่ป่า
32.  สหสามัคคีวิทยา
33.  โนนสีดาวิทยา
34.  โสภโณประชาสรรค์