1.  ขี้เหล็กเขียวไพรวัลย์วิทยา
2.  จตุรพักตรพิมาน
3.  คางฮุงบากไข่นุ่นโนนศึกษา
4.  ชุมชนบ้านสีแก้ว
5.  ชุมชนบ้านยางกู่
6.  ชุมชนบ้านประตูชัย
7.  ชุมชนบ้านโคกล่าม
8.  ดงยางสะแบง
9.  ดอนแคนดอนหวายสามัคคี
10.  ดินดำบัวรองวิทยา
11.  ชุมชนบ้านเหล่าล้อ(พิมพ์คุรุราษฎร์บำรุง)
12.  ท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยา
13.  ทรายทองวิทยา
14.  บ้านกล้วยวิทยา
15.  ธรรมจารีนิวาส
16.  บ้านกอกวิทยาคาร
17.  นาคำเจริญวิทย์
18.  บ้านขว้างท่าสะแบง
19.  บ้านขว้างใหญ่
20.  บ้านขมิ้นจานทุ่ง
21.  บ้านกอกนายูง(คุรุราษฎร์บำรุง)
22.  บ้านข่า
23.  บ้านขี้เหล็ก
24.  บ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)
25.  บ้านคุยขนวนไผ่ล้อม
26.  บ้านงิ้ว(คุรูปถัมภ์)
27.  บ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์)
28.  บ้านค้อ
29.  บ้านจันทร์สว่าง
30.  บ้านงูเหลือม
31.  บ้านซ้งวิทยาคม
32.  บ้านชาดมะเหลื่อม
33.  บ้านดงกลาง
34.  บ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร)
35.  บ้านคุยค้อ(บัณฑิตประชาสรรค์)
36.  บ้านดงยางโคกพิลา(ประชาอุปถัมภ์)
37.  บ้านดงสวอง
38.  บ้านดงยาง
39.  บ้านดงลาน(คุรุรัฐประชาสรรค์)
40.  บ้านดงเค็ง(คุรุราษฎร์ประชาสามัคคี)
41.  บ้านดงแดงหนองเพียขันธ์
42.  บ้านดงเครือวัลย์
43.  บ้านดอนชัย
44.  บ้านดอนวิเวก(วิเวกวิทยาคาร)
45.  บ้านดอนพยอมน้อย
46.  บ้านดอนสำราญ
47.  บ้านดอนแก้ว
48.  บ้านดอนแคน
49.  บ้านตาอุด
50.  บ้านดู่น้อย
51.  บ้านดอนแดง
52.  บ้านธวัชบุรี
53.  บ้านนาโพธิ์(สหพันธ์พิทยาภรณ์)
54.  บ้านนางาม
55.  บ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง)
56.  บ้านธาตุประทับ
57.  บ้านบากหนองแดง
58.  บ้านปอภาร(ปอภารราษฎร์บำรุง)
59.  บ้านน้ำใสเที่ยมแข้
60.  บ้านป่าดวน
61.  บ้านป่ายาง
62.  บ้านป่าสุ่มหนองปิงวิทยาคาร
63.  บ้านป่าสุ่ม
64.  บ้านฝั่งแดง
65.  บ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล)
66.  บ้านดู่
67.  บ้านพยอม
68.  บ้านพลับพลา
69.  บ้านพระเจ้า(ศรีมหาธาตุ)
70.  บ้านมะยาง
71.  บ้านป่าแหนหนองไร่
72.  บ้านมีชัย
73.  บ้านม่วงท่าลาด
74.  บ้านม่วงน้ำ(ประชาศิษย์วิทยา)
75.  บ้านยางเครือ
76.  บ้านวังปากบุ่ง
77.  บ้านยางใต้
78.  บ้านราชธานี
79.  บ้านสงเปลือย(ประชาราษฎร์บำรุง)
80.  บ้านสวนมอญ
81.  บ้านสวนจิก
82.  บ้านหนองจิกโคกสูง
83.  บ้านมะอึ
84.  บ้านสังข์
85.  บ้านสองพี่น้องวิทยาคาร
86.  บ้านหนองชาด
87.  บ้านหนองช้าง
88.  บ้านหนองตอนาดีเทพประทานวิทยา
89.  บ้านหนองตากร้า(ศรีไพรไตรคามพิทยา)
90.  บ้านหนองดู่
91.  บ้านหนองต่าย
92.  บ้านหนองตาไก้หนองตุ
93.  บ้านหนองนาสร้าง(ศิริราษฎร์บูรณะ)
94.  บ้านหนองผักแว่น
95.  บ้านหนองผือโพนศรี
96.  บ้านหนองผือน้อย(สันติราษฎร์บำรุง).
97.  บ้านหนองบั่ว
98.  บ้านหนองสาหร่าย
99.  บ้านหนองเข็ง
100.  บ้านหนองหิน
101.  บ้านหนองเต่า
102.  บ้านหนองยูง
103.  บ้านหนองพานแยบัวห้าว
104.  บ้านหนองแวง
105.  บ้านหนองเบิด
106.  บ้านหนองแอก
107.  บ้านหนองแก่ง
108.  บ้านหนองโทนหนองเขวา(คุรุราษฎร์สามัคคี)
109.  บ้านห้วยสนุกสะพานทอง
110.  บ้านหวายน้อย
111.  บ้านหวายหลึม(โพธิ์ศรีราษฎร์วิทยา)
112.  บ้านหมูม้น
113.  บ้านหนองแวงยาว
114.  บ้านหนาด
115.  บ้านหัวนาคำ
116.  บ้านหัวโนนตาล(สหราษฎร์วิทยาสรรค์)
117.  บ้านหนองแวงหนองหัวคน
118.  บ้านหวายหลึม
119.  บ้านอีง่อง
120.  บ้านอีหมุน
121.  บ้านอีโก่ม
122.  บ้านอีโคตร(สามัคคีราษฎร์บำรุง)
123.  บ้านหัวโนน
124.  บ้านเกษมสุข
125.  บ้านอุ่มจาน
126.  บ้านเขือง
127.  บ้านเทอดไทย
128.  บ้านเพ็กท่าบ่อวิทยา
129.  บ้านเปลือยตาลคุรุวิทยาประชานุกูล
130.  บ้านเปลือยสีแก้ว
131.  บ้านเมืองน้อย
132.  บ้านเปลือย(สามัคคีราษฎร์ประสิทธิ์)
133.  บ้านอุ่มเม้า
134.  บ้านเล้าวิทยาคาร
135.  บ้านเหล่ากล้วย
136.  บ้านเมืองทอง(วีระประชานุสรณ์)
137.  บ้านเหล่างิ้ว(เหล่างิ้ววิทยานุกูล)
138.  บ้านเลิงคาประชาเนรมิต
139.  บ้านเหล่าจั่นหนองทุ่ม
140.  บ้านเหล่ากุด
141.  บ้านเหล่าใหญ่(สมานราษฎร์ศรัทธาลัย)
142.  บ้านแคนสามัคคี
143.  บ้านแคน
144.  บ้านเขวาทุ่ง
145.  บ้านแก่นทราย(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์)
146.  บ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า
147.  บ้านแวงวิทยา
148.  บ้านแมดโพธิ์กลาง
149.  บ้านโคกสง่า(มิตรภาพคุรุราษฎร์นุสรณ์)
150.  บ้านโนนข่า
151.  บ้านเหล่ายูง
152.  บ้านโนนรัง
153.  บ้านโนนสั้นหนองแคสามัคคี
154.  บ้านโคกข่าหนองโก
155.  บ้านโคกกลาง
156.  บ้านโนนราษี
157.  บ้านโคกมอน
158.  บ้านโสกเชือก(คุรุราษฎร์อำนวย)
159.  บ้านโพนทอง
160.  บ้านไผ่
161.  บึงงามพัฒนา
162.  ประชาราษฏร์รังสรรค์
163.  บ้านโนนแท่น
164.  บ้านไม้ล่าว(คุรุราษฎร์พัฒนา)
165.  ป่าสังข์ป่าม่วงวิทยา
166.  ร่องคำวิทยานุกูล
167.  รัตนประชานุสรณ์
168.  รัฐทวิคาม
169.  รัฐประชาวิทยาคาร
170.  ราชสารสุธีอนุสรณ์
171.  ป่าแดงหนองฮูหนองตอโนนไทย
172.  พรหมยานุสรณ์
173.  วังยาวเจริญวิทย์
174.  สหคามวิทยาคาร
175.  วัดบ้านแพง(จตุคามวิทยา)
176.  หนองคูโคกขุมดิน
177.  ลิ้นฟ้าวิทยาคาร
178.  หนองตอวิทยา
179.  หนองบัวเลิงเหล่าสวนมอญ
180.  อดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา)
181.  เมืองจังหาร
182.  อนุบาลร้อยเอ็ด
183.  วัดโนนสำราญ(ประชาสามัคคี)
184.  หัวนางามวิทยา
185.  เมืองธวัชบุรี
186.  เมืองร้อยเอ็ด
187.  เขวาชีรัฐประชาสรรค์
188.  โนนเชียงบังหาดหนองแค
189.  โพธิ์สัยสว่างวิทย์
190.  เวฬุวันวิทยา
191.  ไตรคามสามัคคี(บ้านขี้เหล็ก)
192.  แซงแหลมดินแดงโนนสวรรค์(ธรรมศาสตร์ร้อยเอ็ด)
193.  ไตรมิตรวิทยา
194.  ไทยรัฐวิทยา ๑๐๑ เฉลิมพระเกียรติ
195.  ไตรคามวิทยา
196.  ไพศาลวิทยาคม