1.  ขี้เหล็กเขียวไพรวัลย์วิทยา
2.  จตุรพักตรพิมาน
3.  คางฮุงบากไข่นุ่นโนนศึกษา
4.  ชุมชนบ้านสีแก้ว
5.  ชุมชนบ้านยางกู่
6.  ชุมชนบ้านประตูชัย
7.  ชุมชนบ้านเมืองหงส์
8.  ชุมชนบ้านโคกล่าม
9.  ดงยางสะแบง
10.  ดอนแคนดอนหวายสามัคคี
11.  ดินดำบัวรองวิทยา
12.  ชุมชนบ้านเหล่าล้อ(พิมพ์คุรุราษฎร์บำรุง)
13.  บ้านกอกวิทยาคาร
14.  นาคำเจริญวิทย์
15.  บ้านขมิ้นจานทุ่ง
16.  บ้านข่า
17.  บ้านขาม
18.  บ้านคุยขนวนไผ่ล้อม
19.  บ้านงิ้ว(คุรูปถัมภ์)
20.  บ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์)
21.  บ้านจันทร์สว่าง
22.  บ้านงูเหลือม
23.  บ้านดงบ้านนาประชาสรรค์
24.  บ้านคุยค้อ(บัณฑิตประชาสรรค์)
25.  บ้านดงยางโคกพิลา(ประชาอุปถัมภ์)
26.  บ้านดงสวอง
27.  บ้านดงแดงหนองเพียขันธ์
28.  บ้านดงเครือวัลย์
29.  บ้านดงสิงห์(ดำรงราษฎร์สามัคคี)
30.  บ้านดอนแดง
31.  บ้านตรีคาม
32.  บ้านธวัชบุรี
33.  บ้านบากหนองแดง
34.  บ้านปอภาร(ปอภารราษฎร์บำรุง)
35.  บ้านป่านหนองอ้อ
36.  บ้านป่าดวน
37.  บ้านป่ายาง
38.  บ้านป่าสุ่ม
39.  บ้านฝั่งแดง
40.  บ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล)
41.  บ้านพยอม
42.  บ้านศรีสมเด็จ
43.  บ้านหนองคูบอน
44.  บ้านมะอึ
45.  บ้านหนองตอนาดีเทพประทานวิทยา
46.  บ้านหนองดู่
47.  บ้านหนองตาไก้หนองตุ
48.  บ้านหนองผือโพนศรี
49.  บ้านหนองผือ
50.  บ้านหนองผือน้อย(สันติราษฎร์บำรุง).
51.  บ้านหนองบัวดอนไผ่
52.  บ้านหนองเข็ง
53.  บ้านหนองแอก
54.  บ้านหนองสองห้อง(คุรุราษฎร์บำรุง)
55.  บ้านหัวนาคำ
56.  บ้านหัวโนนตาล(สหราษฎร์วิทยาสรรค์)
57.  บ้านหนองแวงหนองหัวคน
58.  บ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์
59.  บ้านอุ่มจาน
60.  บ้านเปลือยตาลคุรุวิทยาประชานุกูล
61.  บ้านเปลือยสีแก้ว
62.  บ้านเปลือย(สามัคคีราษฎร์ประสิทธิ์)
63.  บ้านอุ่มเม้า
64.  บ้านเหล่างิ้ว(เหล่างิ้ววิทยานุกูล)
65.  บ้านเลิงคาประชาเนรมิต
66.  บ้านเหล่าจั่นหนองทุ่ม
67.  บ้านเหล่าใหญ่(สมานราษฎร์ศรัทธาลัย)
68.  บ้านแคน
69.  บ้านเขวาทุ่ง
70.  บ้านเหล่าขาม(มูลสารศึกษาสงเคราะห์)
71.  บ้านโคกสง่า(มิตรภาพคุรุราษฎร์นุสรณ์)
72.  บ้านเหล่ายูง
73.  บ้านโคกข่าหนองโก
74.  บ้านโคกกลาง
75.  บ้านโพธิ์ทอง(ยุทธศิลป์สงเคราะห์)
76.  บ้านโนนสำราญ
77.  ประชาราษฏร์รังสรรค์
78.  บ้านไม้ล่าว(คุรุราษฎร์พัฒนา)
79.  รัตนประชานุสรณ์
80.  รัฐทวิคาม
81.  พรหมยานุสรณ์
82.  วังยาวเจริญวิทย์
83.  วัดบ้านแพง(จตุคามวิทยา)
84.  ลิ้นฟ้าวิทยาคาร
85.  สหสามัคคีวิทยา
86.  หนองตอวิทยา
87.  หนองบัวเลิงเหล่าสวนมอญ
88.  เมืองจังหาร
89.  อนุบาลร้อยเอ็ด
90.  เมืองธวัชบุรี
91.  เมืองร้อยเอ็ด
92.  โนนเชียงบังหาดหนองแค
93.  ไตรมิตรวิทยา