1.  ท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยา
2.  ทรายทองวิทยา
3.  บ้านกล้วยวิทยา
4.  ธรรมจารีนิวาส
5.  บ้านขว้างท่าสะแบง
6.  บ้านขว้างใหญ่
7.  บ้านกอกนายูง(คุรุราษฎร์บำรุง)
8.  บ้านขี้เหล็ก
9.  บ้านค้อกุดจอก
10.  บ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)
11.  บ้านคางฮุง
12.  บ้านค้อ
13.  บ้านจาน
14.  บ้านซ้งวิทยาคม
15.  บ้านชาดมะเหลื่อม
16.  บ้านซองแมว
17.  บ้านดงกลาง
18.  บ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร)
19.  บ้านดงยาง
20.  บ้านดงลาน(คุรุรัฐประชาสรรค์)
21.  บ้านดงเค็ง(คุรุราษฎร์ประชาสามัคคี)
22.  บ้านดอนชัย
23.  บ้านดอนวิเวก(วิเวกวิทยาคาร)
24.  บ้านดอนพยอมน้อย
25.  บ้านดอนสำราญ
26.  บ้านขุมดินสว่างประชานุกูล
27.  บ้านดอนแก้ว
28.  บ้านดอนแคน
29.  บ้านตาอุด
30.  บ้านดู่น้อย
31.  บ้านนาโพธิ์(สหพันธ์พิทยาภรณ์)
32.  บ้านนางาม
33.  บ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง)
34.  บ้านธาตุประทับ
35.  บ้านบึงโดนรัฐราษฎร์อนุสรณ์
36.  บ้านน้ำใสเที่ยมแข้
37.  บ้านปาฝา(คุรุประชานุสรณ์)
38.  บ้านป่าสุ่มหนองปิงวิทยาคาร
39.  บ้านดู่
40.  บ้านพลับพลา
41.  บ้านพระเจ้า(ศรีมหาธาตุ)
42.  บ้านมะยาง
43.  บ้านป่าแหนหนองไร่
44.  บ้านมีชัย
45.  บ้านม่วงท่าลาด
46.  บ้านม่วงน้ำ(ประชาศิษย์วิทยา)
47.  บ้านยางเครือ
48.  บ้านรอบเมือง(คุรุรัฐประชานุสรณ์)
49.  บ้านวังปากบุ่ง
50.  บ้านยางใต้
51.  บ้านราชธานี
52.  บ้านสงเปลือย(ประชาราษฎร์บำรุง)
53.  บ้านสวนมอญ
54.  บ้านสวนจิก
55.  บ้านสังข์สงยาง(คุรุราษฎร์วิทยา)
56.  บ้านหนองจิกโคกสูง
57.  บ้านสังข์
58.  บ้านสองพี่น้องวิทยาคาร
59.  บ้านหนองชาด
60.  บ้านหนองช้าง
61.  บ้านหนองตากร้า(ศรีไพรไตรคามพิทยา)
62.  บ้านหนองต่าย
63.  บ้านหนองนาสร้าง(ศิริราษฎร์บูรณะ)
64.  บ้านหนองผักแว่น
65.  บ้านหนองบั่ว
66.  บ้านหนองสาหร่าย
67.  บ้านหนองหิน
68.  บ้านหนองเต่า
69.  บ้านหนองยูง
70.  บ้านหนองพานแยบัวห้าว
71.  บ้านหนองแวง
72.  บ้านหนองเบิด
73.  บ้านหนองแก่ง
74.  บ้านหนองโทนหนองเขวา(คุรุราษฎร์สามัคคี)
75.  บ้านหนองโสน
76.  บ้านหนองแสงโนนสมบูรณ์
77.  บ้านหนองใหญ่
78.  บ้านห้วยสนุกสะพานทอง
79.  บ้านหวายน้อย
80.  บ้านหวายหลึม(โพธิ์ศรีราษฎร์วิทยา)
81.  บ้านหมูม้น
82.  บ้านหนองแวงยาว
83.  บ้านหนาด
84.  บ้านหวายหลึม
85.  บ้านอีง่อง
86.  บ้านอีหมุน
87.  บ้านอีโก่ม
88.  บ้านอีโคตร(สามัคคีราษฎร์บำรุง)
89.  บ้านหัวโนน
90.  บ้านเกษมสุข
91.  บ้านเขือง
92.  บ้านเทอดไทย
93.  บ้านเปลือยน้อย(คุรุรัฐประชาสามัคคี)
94.  บ้านเพ็กท่าบ่อวิทยา
95.  บ้านเมืองน้อย
96.  บ้านเล้าวิทยาคาร
97.  บ้านเหล่ากล้วย
98.  บ้านเมืองทอง(วีระประชานุสรณ์)
99.  บ้านเหล่ากุด
100.  บ้านแคนสามัคคี
101.  บ้านแก่นทราย(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์)
102.  บ้านแดงโนนสว่าง
103.  บ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า
104.  บ้านแมตวิทยาคาร
105.  บ้านแวงวิทยา
106.  บ้านแมดโพธิ์กลาง
107.  บ้านโนนข่า
108.  บ้านโนนรัง
109.  บ้านโนนสั้นหนองแคสามัคคี
110.  บ้านโนนราษี
111.  บ้านโคกมอน
112.  บ้านโสกเชือก(คุรุราษฎร์อำนวย)
113.  บ้านโพนทอง
114.  บ้านไผ่
115.  บึงงามพัฒนา
116.  บ้านโนนแท่น
117.  ป่าสังข์ป่าม่วงวิทยา
118.  บ้านไก่ป่า
119.  ร่องคำวิทยานุกูล
120.  รัฐประชาวิทยาคาร
121.  ราชสารสุธีอนุสรณ์
122.  ป่าแดงหนองฮูหนองตอโนนไทย
123.  สหคามวิทยาคาร
124.  หนองคูโคกขุมดิน
125.  อดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา)
126.  วัดโนนสำราญ(ประชาสามัคคี)
127.  หัวนางามวิทยา
128.  เขวาชีรัฐประชาสรรค์
129.  โนนสีดาวิทยา
130.  โพธิ์สัยสว่างวิทย์
131.  เวฬุวันวิทยา
132.  ไตรคามสามัคคี(บ้านขี้เหล็ก)
133.  โสภโณประชาสรรค์
134.  แซงแหลมดินแดงโนนสวรรค์(ธรรมศาสตร์ร้อยเอ็ด)
135.  ไทยรัฐวิทยา ๑๐๑ เฉลิมพระเกียรติ
136.  ไตรคามวิทยา
137.  ไพศาลวิทยาคม