1.  ชุมชนบ้านเมืองหงส์
2.  ชุมชนบ้านโคกล่าม
3.  ดินดำบัวรองวิทยา
4.  ชุมชนบ้านเหล่าล้อ(พิมพ์คุรุราษฎร์บำรุง)
5.  บ้านกล้วยวิทยา
6.  ธรรมจารีนิวาส
7.  บ้านขว้างท่าสะแบง
8.  บ้านขว้างใหญ่
9.  บ้านขมิ้นจานทุ่ง
10.  บ้านข่า
11.  บ้านขาม
12.  บ้านค้อกุดจอก
13.  บ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)
14.  บ้านคางฮุง
15.  บ้านซองแมว
16.  บ้านดงกลาง
17.  บ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร)
18.  บ้านดงเค็ง(คุรุราษฎร์ประชาสามัคคี)
19.  บ้านดงเครือวัลย์
20.  บ้านดงสิงห์(ดำรงราษฎร์สามัคคี)
21.  บ้านดอนพยอมน้อย
22.  บ้านขุมดินสว่างประชานุกูล
23.  บ้านตาอุด
24.  บ้านดู่น้อย
25.  บ้านตรีคาม
26.  บ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง)
27.  บ้านธาตุประทับ
28.  บ้านปอภาร(ปอภารราษฎร์บำรุง)
29.  บ้านปาฝา(คุรุประชานุสรณ์)
30.  บ้านป่ายาง
31.  บ้านป่าสุ่มหนองปิงวิทยาคาร
32.  บ้านฝั่งแดง
33.  บ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล)
34.  บ้านมะยาง
35.  บ้านมีชัย
36.  บ้านรอบเมือง(คุรุรัฐประชานุสรณ์)
37.  บ้านวังปากบุ่ง
38.  บ้านยางใต้
39.  บ้านสวนมอญ
40.  บ้านศรีสมเด็จ
41.  บ้านสวนจิก
42.  บ้านสังข์สงยาง(คุรุราษฎร์วิทยา)
43.  บ้านหนองจิกโคกสูง
44.  บ้านสังข์
45.  บ้านหนองช้าง
46.  บ้านหนองตากร้า(ศรีไพรไตรคามพิทยา)
47.  บ้านหนองผักแว่น
48.  บ้านหนองสาหร่าย
49.  บ้านหนองยูง
50.  บ้านหนองพานแยบัวห้าว
51.  บ้านหนองแวง
52.  บ้านหนองแก่ง
53.  บ้านหนองโทนหนองเขวา(คุรุราษฎร์สามัคคี)
54.  บ้านหนองแสงโนนสมบูรณ์
55.  บ้านหนองสองห้อง(คุรุราษฎร์บำรุง)
56.  บ้านหนองใหญ่
57.  บ้านห้วยสนุกสะพานทอง
58.  บ้านหมูม้น
59.  บ้านหนองแวงยาว
60.  บ้านหัวโนนตาล(สหราษฎร์วิทยาสรรค์)
61.  บ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์
62.  บ้านอีง่อง
63.  บ้านอีโก่ม
64.  บ้านหัวโนน
65.  บ้านอุ่มจาน
66.  บ้านเทอดไทย
67.  บ้านเปลือยน้อย(คุรุรัฐประชาสามัคคี)
68.  บ้านเปลือยตาลคุรุวิทยาประชานุกูล
69.  บ้านเล้าวิทยาคาร
70.  บ้านเหล่ากล้วย
71.  บ้านเมืองทอง(วีระประชานุสรณ์)
72.  บ้านเหล่ากุด
73.  บ้านแดงโนนสว่าง
74.  บ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า
75.  บ้านแวงวิทยา
76.  บ้านโคกสง่า(มิตรภาพคุรุราษฎร์นุสรณ์)
77.  บ้านเหล่ายูง
78.  บ้านโนนรัง
79.  บ้านโนนสั้นหนองแคสามัคคี
80.  บ้านโคกกลาง
81.  บ้านโนนราษี
82.  บ้านโพนทอง
83.  บ้านโนนสำราญ
84.  บึงงามพัฒนา
85.  บ้านไก่ป่า
86.  ร่องคำวิทยานุกูล
87.  รัตนประชานุสรณ์
88.  ป่าแดงหนองฮูหนองตอโนนไทย
89.  พรหมยานุสรณ์
90.  วัดบ้านแพง(จตุคามวิทยา)
91.  หนองตอวิทยา
92.  โนนสีดาวิทยา
93.  โนนเชียงบังหาดหนองแค
94.  ไตรคามสามัคคี(บ้านขี้เหล็ก)
95.  แซงแหลมดินแดงโนนสวรรค์(ธรรมศาสตร์ร้อยเอ็ด)
96.  ไทยรัฐวิทยา ๑๐๑ เฉลิมพระเกียรติ
97.  ไตรคามวิทยา
98.  ไพศาลวิทยาคม