1.  ขี้เหล็กเขียวไพรวัลย์วิทยา
2.  จตุรพักตรพิมาน
3.  คางฮุงบากไข่นุ่นโนนศึกษา
4.  ชุมชนบ้านสีแก้ว
5.  ชุมชนบ้านยางกู่
6.  ชุมชนบ้านประตูชัย
7.  ดงยางสะแบง
8.  ดอนแคนดอนหวายสามัคคี
9.  ท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยา
10.  ทรายทองวิทยา
11.  บ้านกอกวิทยาคาร
12.  นาคำเจริญวิทย์
13.  บ้านกอกนายูง(คุรุราษฎร์บำรุง)
14.  บ้านขี้เหล็ก
15.  บ้านคุยขนวนไผ่ล้อม
16.  บ้านงิ้ว(คุรูปถัมภ์)
17.  บ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์)
18.  บ้านค้อ
19.  บ้านจันทร์สว่าง
20.  บ้านจาน
21.  บ้านงูเหลือม
22.  บ้านซ้งวิทยาคม
23.  บ้านชาดมะเหลื่อม
24.  บ้านดงบ้านนาประชาสรรค์
25.  บ้านคุยค้อ(บัณฑิตประชาสรรค์)
26.  บ้านดงยางโคกพิลา(ประชาอุปถัมภ์)
27.  บ้านดงสวอง
28.  บ้านดงยาง
29.  บ้านดงลาน(คุรุรัฐประชาสรรค์)
30.  บ้านดงแดงหนองเพียขันธ์
31.  บ้านดอนชัย
32.  บ้านดอนวิเวก(วิเวกวิทยาคาร)
33.  บ้านดอนสำราญ
34.  บ้านดอนแก้ว
35.  บ้านดอนแคน
36.  บ้านดอนแดง
37.  บ้านธวัชบุรี
38.  บ้านนาโพธิ์(สหพันธ์พิทยาภรณ์)
39.  บ้านนางาม
40.  บ้านบึงโดนรัฐราษฎร์อนุสรณ์
41.  บ้านบากหนองแดง
42.  บ้านน้ำใสเที่ยมแข้
43.  บ้านป่านหนองอ้อ
44.  บ้านป่าดวน
45.  บ้านป่าสุ่ม
46.  บ้านดู่
47.  บ้านพยอม
48.  บ้านพลับพลา
49.  บ้านพระเจ้า(ศรีมหาธาตุ)
50.  บ้านป่าแหนหนองไร่
51.  บ้านม่วงท่าลาด
52.  บ้านม่วงน้ำ(ประชาศิษย์วิทยา)
53.  บ้านยางเครือ
54.  บ้านราชธานี
55.  บ้านสงเปลือย(ประชาราษฎร์บำรุง)
56.  บ้านหนองคูบอน
57.  บ้านมะอึ
58.  บ้านสองพี่น้องวิทยาคาร
59.  บ้านหนองชาด
60.  บ้านหนองตอนาดีเทพประทานวิทยา
61.  บ้านหนองดู่
62.  บ้านหนองต่าย
63.  บ้านหนองตาไก้หนองตุ
64.  บ้านหนองนาสร้าง(ศิริราษฎร์บูรณะ)
65.  บ้านหนองผือโพนศรี
66.  บ้านหนองผือ
67.  บ้านหนองผือน้อย(สันติราษฎร์บำรุง).
68.  บ้านหนองบั่ว
69.  บ้านหนองบัวดอนไผ่
70.  บ้านหนองเข็ง
71.  บ้านหนองหิน
72.  บ้านหนองเต่า
73.  บ้านหนองเบิด
74.  บ้านหนองแอก
75.  บ้านหนองโสน
76.  บ้านหวายน้อย
77.  บ้านหวายหลึม(โพธิ์ศรีราษฎร์วิทยา)
78.  บ้านหนาด
79.  บ้านหัวนาคำ
80.  บ้านหนองแวงหนองหัวคน
81.  บ้านหวายหลึม
82.  บ้านอีหมุน
83.  บ้านอีโคตร(สามัคคีราษฎร์บำรุง)
84.  บ้านเกษมสุข
85.  บ้านเขือง
86.  บ้านเพ็กท่าบ่อวิทยา
87.  บ้านเปลือยสีแก้ว
88.  บ้านเมืองน้อย
89.  บ้านเปลือย(สามัคคีราษฎร์ประสิทธิ์)
90.  บ้านอุ่มเม้า
91.  บ้านเหล่างิ้ว(เหล่างิ้ววิทยานุกูล)
92.  บ้านเลิงคาประชาเนรมิต
93.  บ้านเหล่าจั่นหนองทุ่ม
94.  บ้านเหล่าใหญ่(สมานราษฎร์ศรัทธาลัย)
95.  บ้านแคนสามัคคี
96.  บ้านแคน
97.  บ้านเขวาทุ่ง
98.  บ้านเหล่าขาม(มูลสารศึกษาสงเคราะห์)
99.  บ้านแก่นทราย(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์)
100.  บ้านแมตวิทยาคาร
101.  บ้านแมดโพธิ์กลาง
102.  บ้านโนนข่า
103.  บ้านโคกข่าหนองโก
104.  บ้านโคกมอน
105.  บ้านโสกเชือก(คุรุราษฎร์อำนวย)
106.  บ้านโพธิ์ทอง(ยุทธศิลป์สงเคราะห์)
107.  บ้านไผ่
108.  ประชาราษฏร์รังสรรค์
109.  บ้านโนนแท่น
110.  บ้านไม้ล่าว(คุรุราษฎร์พัฒนา)
111.  ป่าสังข์ป่าม่วงวิทยา
112.  รัฐทวิคาม
113.  รัฐประชาวิทยาคาร
114.  ราชสารสุธีอนุสรณ์
115.  วังยาวเจริญวิทย์
116.  สหคามวิทยาคาร
117.  หนองคูโคกขุมดิน
118.  ลิ้นฟ้าวิทยาคาร
119.  สหสามัคคีวิทยา
120.  หนองบัวเลิงเหล่าสวนมอญ
121.  อดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา)
122.  เมืองจังหาร
123.  อนุบาลร้อยเอ็ด
124.  วัดโนนสำราญ(ประชาสามัคคี)
125.  หัวนางามวิทยา
126.  เมืองธวัชบุรี
127.  เมืองร้อยเอ็ด
128.  เขวาชีรัฐประชาสรรค์
129.  โพธิ์สัยสว่างวิทย์
130.  เวฬุวันวิทยา
131.  โสภโณประชาสรรค์
132.  ไตรมิตรวิทยา