1.  บ้านถ้ำมูล
2.  บ้านบ่อเหมืองน้อย
3.  บ้านปางคอม
4.  บ้านห้วยน้ำผัก
5.  บ้านแสงภา
6.  บ้านไฮตาก
7.  เย็นศิระบ้านหมากแข้ง