1.  ด่านซ้าย
2.  บ้านกกเหี่ยน
3.  บ้านถ้ำมูล
4.  บ้านท่อน
5.  บ้านบง
6.  บ้านวังยาว
7.  บ้านสานตมมิตรภาพที่ 101
8.  บ้านหนองแซง
9.  บ้านห้วยทอง
10.  บ้านห้วยลาด(ภูเรือ)
11.  บ้านโคนผง
12.  บ้านโนนสมบูรณ์
13.  บ้านโป่งกวาง
14.  บ้านโป่งชี
15.  บ้านโพนหนอง