1.  ชุมชนภูเรือ
2.  ชุมชนบ้านนาพึง
3.  บ้านกกสะตี
4.  บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม
5.  บ้านกลาง(นาแห้ว)
6.  บ้านกลาง(ภูเรือ)
7.  บ้านซำทอง
8.  บ้านทุ่งเทิง
9.  บ้านนาข่า
10.  บ้านนาคูณ
11.  บ้านนาทอง
12.  บ้านนาทุ่ม
13.  บ้านนาผักก้าม
14.  บ้านนาลึ่ง
15.  บ้านน้ำพุ
16.  บ้านนาแห้ว
17.  บ้านน้ำเย็น
18.  บ้านบ่อเหมืองน้อย
19.  บ้านปลาบ่า
20.  บ้านปากหมัน
21.  บ้านหนองบง
22.  บ้านหนองผือ
23.  บ้านหนองหวาย
24.  บ้านห้วยติ้ว
25.  บ้านห้วยน้ำผัก
26.  บ้านห้วยปลาฝา
27.  บ้านเครือคู้
28.  บ้านเหมืองแพร่
29.  บ้านแก่ง
30.  บ้านแก่งม่วง(ภูเรือ)
31.  บ้านแก่งแล่น
32.  บ้านแสงภา
33.  บ้านโคก
34.  บ้านโคกงาม
35.  บ้านโพนสูง