1.  บ้านกกจาน
2.  บ้านชั่งสี่
3.  บ้านกกโพธิ์วังกำ
4.  บ้านด่านดู่
5.  บ้านตูบค้อ
6.  บ้านตาดเสี้ยว
7.  บ้านถ้ำพระ
8.  บ้านทุ่งน้ำใส
9.  บ้านท่าศาลา
10.  บ้านทับกี่
11.  บ้านนาขามป้อม
12.  บ้านนาดี
13.  บ้านนามาลา
14.  บ้านนาลานข้าว
15.  บ้านนาหว้าน้อย
16.  บ้านนาเจียง
17.  บ้านนาเจริญ
18.  บ้านนาหมูม่น
19.  บ้านน้ำพุง
20.  บ้านน้ำหมัน
21.  บ้านปากโป่ง
22.  บ้านปากแดง
23.  บ้านป่าม่วง
24.  บ้านป่าสะแข
25.  บ้านปางคอม
26.  บ้านผึ้ง
27.  บ้านร่องจิก
28.  บ้านลาดค่าง
29.  บ้านวังบอน
30.  บ้านวังเป่ง
31.  บ้านวังเวิน
32.  บ้านศาลาน้อย
33.  บ้านสองคอน
34.  บ้านหนองสนุ่น
35.  บ้านหนองหลวง
36.  บ้านหนองอุมลัว
37.  บ้านห้วยตาด
38.  บ้านห้วยน้ำเมย
39.  บ้านห้วยผักเน่า
40.  บ้านห้วยมุ่น
41.  บ้านห้วยลาด(ด่านซ้าย)
42.  บ้านหัวด่านนาปูน
43.  บ้านหินสอ
44.  บ้านหินแลบ
45.  บ้านหัวฝาย
46.  บ้านเหล่ากอหก
47.  บ้านแก่งครก
48.  บ้านแก่งม่วง(ด่านซ้าย)
49.  บ้านแก่งเกลี้ยง
50.  บ้านแก่วตาว
51.  บ้านแก่วตาว(นาดี)
52.  บ้านโป่ง
53.  บ้านไฮตาก
54.  บุญลักษณ์อุปถัมภ์
55.  อนุบาลด่านซ้าย
56.  เย็นศิระบ้านหมากแข้ง