1.  บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม
2.  บ้านกลาง(นาแห้ว)
3.  บ้านกลาง(ภูเรือ)
4.  บ้านนาขามป้อม
5.  บ้านบง
6.  บ้านหนองหวาย
7.  บ้านห้วยน้ำเมย
8.  บ้านห้วยปลาฝา
9.  บ้านโพนหนอง