1.  บ้านกกจาน
2.  บ้านทับกี่
3.  บ้านนาข่า
4.  บ้านนาขามป้อม
5.  บ้านนาทอง
6.  บ้านนาลานข้าว
7.  บ้านเครือคู้
8.  บ้านแก่งม่วง(ด่านซ้าย)
9.  บ้านแก่วตาว(นาดี)
10.  บ้านโป่ง