1.  บ้านทับกี่
2.  บ้านน้ำเย็น
3.  บ้านปากหมัน
4.  บ้านหนองบง
5.  บ้านโพนหนอง
6.  อนุบาลด่านซ้าย