1.  ชุมชนภูเรือ
2.  ด่านซ้าย
3.  บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม
4.  บ้านนาขามป้อม
5.  บ้านนาคูณ
6.  บ้านนาทุ่ม
7.  บ้านน้ำพุ
8.  บ้านนาแห้ว
9.  บ้านร่องจิก
10.  บ้านศาลาน้อย
11.  บ้านเหมืองแพร่
12.  บ้านแก่ง
13.  บ้านแก่งแล่น
14.  อนุบาลด่านซ้าย