1.  บ้านกกจาน
2.  ด่านซ้าย
3.  บ้านกกเหี่ยน
4.  บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม
5.  บ้านชั่งสี่
6.  บ้านกลาง(ภูเรือ)
7.  บ้านตูบค้อ
8.  บ้านถ้ำมูล
9.  บ้านตาดเสี้ยว
10.  บ้านถ้ำพระ
11.  บ้านท่าศาลา
12.  บ้านทับกี่
13.  บ้านนาข่า
14.  บ้านนาขามป้อม
15.  บ้านนาดี
16.  บ้านนาทอง
17.  บ้านนาทุ่ม
18.  บ้านนาผักก้าม
19.  บ้านนาลานข้าว
20.  บ้านนาหว้าน้อย
21.  บ้านนาเจียง
22.  บ้านนาหมูม่น
23.  บ้านน้ำพุ
24.  บ้านนาแห้ว
25.  บ้านน้ำหมัน
26.  บ้านน้ำเย็น
27.  บ้านบ่อเหมืองน้อย
28.  บ้านปลาบ่า
29.  บ้านปากหมัน
30.  บ้านปากโป่ง
31.  บ้านปากแดง
32.  บ้านป่าม่วง
33.  บ้านป่าสะแข
34.  บ้านลาดค่าง
35.  บ้านวังบอน
36.  บ้านวังเป่ง
37.  บ้านวังเวิน
38.  บ้านศาลาน้อย
39.  บ้านสองคอน
40.  บ้านหนองผือ
41.  บ้านหนองสนุ่น
42.  บ้านหนองหลวง
43.  บ้านหนองแซง
44.  บ้านหนองอุมลัว
45.  บ้านห้วยตาด
46.  บ้านห้วยน้ำเมย
47.  บ้านห้วยน้ำผัก
48.  บ้านห้วยปลาฝา
49.  บ้านห้วยผักเน่า
50.  บ้านห้วยมุ่น
51.  บ้านห้วยลาด(ด่านซ้าย)
52.  บ้านห้วยลาด(ภูเรือ)
53.  บ้านหัวด่านนาปูน
54.  บ้านหินแลบ
55.  บ้านเครือคู้
56.  บ้านแก่ง
57.  บ้านแก่งครก
58.  บ้านแก่งม่วง(ด่านซ้าย)
59.  บ้านแก่งเกลี้ยง
60.  บ้านแก่วตาว
61.  บ้านแก่งแล่น
62.  บ้านแก่วตาว(นาดี)
63.  บ้านแสงภา
64.  บ้านโคก
65.  บ้านโคกงาม
66.  บ้านโคนผง
67.  บ้านโนนสมบูรณ์
68.  บ้านโป่ง
69.  บ้านโป่งกวาง
70.  บ้านโพนสูง
71.  บ้านไฮตาก
72.  บ้านโพนหนอง
73.  อนุบาลด่านซ้าย
74.  เย็นศิระบ้านหมากแข้ง