1.  ชุมชนภูเรือ
2.  ชุมชนบ้านนาพึง
3.  บ้านกกสะตี
4.  บ้านกลาง(นาแห้ว)
5.  บ้านกกโพธิ์วังกำ
6.  บ้านซำทอง
7.  บ้านด่านดู่
8.  บ้านท่อน
9.  บ้านทุ่งน้ำใส
10.  บ้านทุ่งเทิง
11.  บ้านนาคูณ
12.  บ้านนามาลา
13.  บ้านนาเจริญ
14.  บ้านนาลึ่ง
15.  บ้านน้ำพุง
16.  บ้านบง
17.  บ้านปางคอม
18.  บ้านผึ้ง
19.  บ้านร่องจิก
20.  บ้านวังยาว
21.  บ้านหนองบง
22.  บ้านสานตมมิตรภาพที่ 101
23.  บ้านหนองหวาย
24.  บ้านห้วยทอง
25.  บ้านห้วยติ้ว
26.  บ้านหินสอ
27.  บ้านหัวฝาย
28.  บ้านเหมืองแพร่
29.  บ้านเหล่ากอหก
30.  บ้านแก่งม่วง(ภูเรือ)
31.  บ้านโป่งชี
32.  บุญลักษณ์อุปถัมภ์