1.  ชุมชนสมสนุก
2.  บ้านคลองทิพย์
3.  บ้านตาลเดี่ยว
4.  บ้านท่าศรีชมชื่น
5.  บ้านนาคำแคน
6.  บ้านหนองแวง
7.  บ้านห้วยลึก(ศรีวิไล)
8.  บ้านห้วยเรือ
9.  บ้านโนนประเสริฐ