1.  ชุมชนบ้านหนองหิ้ง
2.  บ้านคำแก้วโนนสามัคคี
3.  บ้านดงเสียด
4.  บ้านดอนหญ้านาง
5.  บ้านถ้ำเจริญ
6.  บ้านทองสาย
7.  บ้านท่าศรีชมชื่น
8.  บ้านท่าสะอาด
9.  บ้านท่าสำราญ
10.  บ้านท่าไร่ไทยเจริญ
11.  บ้านนาคำ
12.  บ้านนางัวสายปัญญา
13.  บ้านนาอ่าง
14.  บ้านบัวโคก
15.  บ้านนาเหว่อโนนอุดม
16.  บ้านสามหนอง
17.  บ้านหนองนาแซง
18.  บ้านหนองพันทา
19.  บ้านเหล่าถาวร
20.  บ้านเหล่าใหญ่
21.  บ้านโคกสะอาด
22.  บ้านโนนสวาง
23.  บ้านโนนเสถียร
24.  บึงของหลงวิทยา
25.  สมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา
26.  ประสานมิตรวิทยา
27.  อนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย