1.  บ้านนาคำ
2.  บ้านนางวงสุ่มห้วยเนียม
3.  ประวิตร (หนองบ่อ)