1.  ชุมชนสมสนุก
2.  บ้านศิริพัฒน์
3.  บ้านห้วยดอกไม้
4.  บ้านห้วยลึก(ศรีวิไล)
5.  บ้านแสงอรุณ
6.  บ้านโคกกลาง
7.  สมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา