1.  ชุมชนบ้านหนองยองวิทยา
2.  ชุมชนบ้านหนองหิ้ง
3.  ท่าไร่วิทยา
4.  ธเนตรวิทยา
5.  ชุมชนสมสนุก
6.  บ้านกุดสิม
7.  บ้านขามเปี้ย
8.  ชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ 29)
9.  บ้านคลองเค็ม
10.  บ้านคำบอน
11.  บ้านคำหมื่น "ตชด.อนุสรณ์"
12.  บ้านคำภู
13.  บ้านกำแพงเพชร
14.  บ้านคำไผ่
15.  บ้านซำบอน
16.  บ้านดงชมภู
17.  บ้านดงบัง
18.  บ้านคำแก้วโนนสามัคคี
19.  บ้านดงเสียด
20.  บ้านดอนหญ้านาง
21.  บ้านดอนแพง
22.  บ้านต้องโคกกระแซ
23.  บ้านดาลบังบด
24.  บ้านถ้ำเจริญ
25.  บ้านท่ากกต้อง
26.  บ้านทองสาย
27.  บ้านดอนเสียด
28.  บ้านท่าศรีชมชื่น
29.  บ้านท่ากกแดง
30.  บ้านท่าดอกคำ
31.  บ้านท่าสำราญ
32.  บ้านท่าส้มโฮง
33.  บ้านท่าเชียงเครือ
34.  บ้านท่าสีไค
35.  บ้านทุ่งทรายจก
36.  บ้านนาขาม
37.  บ้านนาคำนาใน
38.  บ้านท่าโพธิ์
39.  บ้านนาคำแคน
40.  บ้านนาคำ
41.  บ้านนาซาว
42.  บ้านนาต้อง
43.  บ้านนางัวสายปัญญา
44.  บ้านนาสะแบง
45.  บ้านนาสิงห์
46.  บ้านนาอ่าง
47.  บ้านนาเจริญ
48.  บ้านนาสวรรค์
49.  บ้านนาดง
50.  บ้านบ่อพนา
51.  บ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์
52.  บ้านนาทราย
53.  บ้านปรารถนาดี
54.  บ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี
55.  บ้านนาเหว่อโนนอุดม
56.  บ้านพรสวรรค์
57.  บ้านบึงกาฬ
58.  บ้านศรีชมภู
59.  บ้านวังยาว
60.  บ้านป่าไร่โนนม่วง
61.  บ้านพันลำ
62.  บ้านสร้างคำ
63.  บ้านศิริพัฒน์
64.  บ้านศรีนาวา
65.  บ้านสะง้อ
66.  บ้านสุขสำราญ
67.  บ้านหนองตอ
68.  บ้านหนองนาแซง
69.  บ้านหนองพันทา
70.  บ้านหนองตะไก้โนนมันปลา
71.  บ้านหนองฮูฝอยลม
72.  บ้านหนองยาว
73.  บ้านหนองแวง
74.  บ้านหนองแก่งทราย
75.  บ้านหนองโดดอนเสียด
76.  บ้านห้วยผักขะ
77.  บ้านห้วยทราย
78.  บ้านห้วยเชือมใต้
79.  บ้านห้วยลึก(โซ่พิสัย)
80.  บ้านห้วยไม้ซอด
81.  บ้านหัวแฮต
82.  บ้านห้วยเซือมเหนือ
83.  บ้านเหล่าทองหลาง
84.  บ้านเหล่าถาวร
85.  บ้านเหล่าคาม
86.  บ้านเหล่าหมากผาง
87.  บ้านแสงอรุณ
88.  บ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86
89.  บ้านโคกกลาง
90.  บ้านโคกนิยม
91.  บ้านโคกสวาง
92.  บ้านเหล่าหนองยาง
93.  บ้านโคกสะอาด
94.  บ้านโนน
95.  บ้านโคกสะอาด
96.  บ้านโคกสำราญพรสวรรค์
97.  บ้านโนนยาง
98.  บ้านโคกหนองลาด
99.  บ้านโนนสวรรค์
100.  บ้านโนนสำราญ-ยางเรียน
101.  บ้านโนนสวาง
102.  บ้านโนนสะแบงหนองสวรรค์
103.  บ้านโนนเหมือดแอ่
104.  บ้านโสกโพธิ์โสกพอก
105.  บ้านไทรงามโนนภูดิน
106.  บ้านไร่สุขสันต์
107.  บึงของหลงวิทยา
108.  บ้านไร่โนนสำราญ
109.  สมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา
110.  ประสานมิตรวิทยา
111.  สังวาลย์วิทย์ 1
112.  หนองสิมโนนสวรรค์
113.  หนองทุ่มวิทยา
114.  อนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย
115.  อนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
116.  เลิดสิน
117.  อนุบาลปากคาด
118.  แก่งอาฮง
119.  โนนสาสวรรค์
120.  อนุบาลโซ่พิสัย
121.  อนุบาลเซกา