1.  กัลยาณิวัฒนา 2
2.  บ้านคลองทิพย์
3.  บ้านชุมภูทอง
4.  บ้านคำแวง
5.  บ้านคำไชยวาล
6.  บ้านดงโทน
7.  บ้านทรัพย์วังทอง
8.  บ้านดอนแก้วโนนอินทร์แปลง
9.  บ้านท่าสวาทท่าลี่
10.  บ้านท่าสะอาด
11.  บ้านท่าคำรวม
12.  บ้านท่าอินทร์แปลง
13.  บ้านท่าไคร้
14.  บ้านนาขาม
15.  บ้านต้าย
16.  บ้านนากั้ง
17.  บ้านนาป่าน
18.  บ้านนางวงสุ่มห้วยเนียม
19.  บ้านบัวโคก
20.  บ้านศรีสว่างพัฒนา
21.  บ้านสามหนอง
22.  บ้านสรรเสริญ
23.  บ้านหนองจิก
24.  บ้านหนองชัยวาน
25.  บ้านหนองบัว
26.  บ้านนาแสง
27.  บ้านหนองบัวงาม
28.  บ้านหนองจันทน์
29.  บ้านหนองผักแว่น
30.  บ้านหนองหมู
31.  บ้านหนองบัวแดง
32.  บ้านหนองเข็ง
33.  บ้านห้วยก้านเหลือง
34.  บ้านห้วยคอม
35.  บ้านหนองแวงประชาสรรค์
36.  บ้านห้วยดอกไม้
37.  บ้านห้วยลึก(ศรีวิไล)
38.  บ้านห้วยสามยอดเทวกุล
39.  บ้านห้วยเรือ
40.  บ้านห้วยเล็บมือ
41.  บ้านหาดแฮ่
42.  บ้านโคกสว่าง
43.  บ้านโคกกระแชขี้เหล็กน้อย
44.  บ้านโนนจำปา
45.  บ้านโนนม่วง
46.  บ้านโนนประเสริฐ
47.  บ้านโนนยางคำ
48.  บ้านโนนวังเยี่ยม
49.  บ้านโนนสา
50.  บ้านโนนเสถียร
51.  บ้านโป่งเปือย
52.  บ้านโนนแก้วโพนทอง
53.  บ้านโสกบง
54.  บ้านใหม่ศรีชมภู
55.  บ้านใหม่สามัคคี
56.  บ้านโสกก่ามนาตาไก้
57.  บ้านไคสี
58.  สิริภัทรวิทยา
59.  หนองแสงประชาสรรค์
60.  อนุบาลพรเจริญ
61.  อนุบาลศรีวิไล