1.  บ้านคลองเค็ม
2.  บ้านดงเสียด
3.  บ้านนาคำ
4.  บ้านนาซาว
5.  บ้านนาต้อง
6.  บ้านหนองเข็ง
7.  บ้านห้วยทราย
8.  บ้านห้วยลึก(โซ่พิสัย)
9.  บ้านเหล่าทองหลาง
10.  บ้านเหล่าถาวร
11.  บ้านโนนเสถียร
12.  บ้านไร่สุขสันต์
13.  ประวิตร (หนองบ่อ)