1.  กัลยาณิวัฒนา 2
2.  บ้านชุมภูพรโสกก่าม
3.  บ้านคำไชยวาล
4.  บ้านดาลบังบด
5.  บ้านท่าไคร้
6.  บ้านหนองโดดอนเสียด
7.  บ้านห้วยไม้ซอด
8.  บ้านเหล่าถาวร
9.  บ้านโคกสะอาด
10.  บ้านโคกหนองลาด
11.  บึงของหลงวิทยา
12.  บ้านไร่โนนสำราญ
13.  หอคำพิทยาสรรค์
14.  อนุบาลบุ่งคล้า
15.  อนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย
16.  อนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
17.  อนุบาลปากคาด
18.  อนุบาลโซ่พิสัย