1.  บ้านดงเสียด
2.  บ้านท่าโพธิ์
3.  บ้านห้วยทราย
4.  บ้านเหล่าทองหลาง
5.  บ้านโคกหนองลาด
6.  บ้านโนนเสถียร
7.  บึงของหลงวิทยา
8.  ประวิตร (หนองบ่อ)