1.  กัลยาณิวัฒนา 2
2.  ชุมชนบ้านหนองยองวิทยา
3.  ชุมชนบ้านหนองหิ้ง
4.  ชุมชนบ้านตูม
5.  ท่าไร่วิทยา
6.  ธเนตรวิทยา
7.  ชุมชนสมสนุก
8.  บ้านกุดสิม
9.  บ้านขามเปี้ย
10.  ชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ 29)
11.  บ้านคลองเค็ม
12.  บ้านคลองทิพย์
13.  บ้านคำบอน
14.  บ้านคำหมื่น "ตชด.อนุสรณ์"
15.  บ้านคำภู
16.  บ้านคำเตาะเลาะโนนเค็ง
17.  บ้านกำแพงเพชร
18.  บ้านคำไผ่
19.  บ้านชุมภูทอง
20.  บ้านชุมภูพรโสกก่าม
21.  บ้านคำแวง
22.  บ้านซำบอน
23.  บ้านดงชมภู
24.  บ้านดงบัง
25.  บ้านคำแก้วโนนสามัคคี
26.  บ้านคำไชยวาล
27.  บ้านดงโทน
28.  บ้านดอนหญ้านาง
29.  บ้านดอนแพง
30.  บ้านดอนปอ
31.  บ้านต้องโคกกระแซ
32.  บ้านตาลเดี่ยว
33.  บ้านดาลบังบด
34.  บ้านถ้ำเจริญ
35.  บ้านทรัพย์วังทอง
36.  บ้านท่ากกต้อง
37.  บ้านทองสาย
38.  บ้านดอนเสียด
39.  บ้านดอนแก้วโนนอินทร์แปลง
40.  บ้านท่าศรีชมชื่น
41.  บ้านท่ากกแดง
42.  บ้านท่าดอกคำ
43.  บ้านท่าสวาทท่าลี่
44.  บ้านท่าสะอาด
45.  บ้านท่าสำราญ
46.  บ้านท่าคำรวม
47.  บ้านท่าอินทร์แปลง
48.  บ้านท่าส้มโฮง
49.  บ้านท่าเชียงเครือ
50.  บ้านท่าสีไค
51.  บ้านท่าไคร้
52.  บ้านทุ่งทรายจก
53.  บ้านนาขาม
54.  บ้านท่าไร่ไทยเจริญ
55.  บ้านนาขาม
56.  บ้านต้าย
57.  บ้านนาคำนาใน
58.  บ้านนาคำแคน
59.  บ้านนาจาน
60.  บ้านนาคำ
61.  บ้านนาซาว
62.  บ้านนากั้ง
63.  บ้านนาต้อง
64.  บ้านนาป่าน
65.  บ้านนางัวสายปัญญา
66.  บ้านนาสะแบง
67.  บ้านนาสิงห์
68.  บ้านนาอ่าง
69.  บ้านนาเจริญ
70.  บ้านนาสวรรค์
71.  บ้านนางวงสุ่มห้วยเนียม
72.  บ้านนาดง
73.  บ้านบ่อพนา
74.  บ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์
75.  บ้านบัวโคก
76.  บ้านนาทราย
77.  บ้านปรารถนาดี
78.  บ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี
79.  บ้านนาเหว่อโนนอุดม
80.  บ้านพรสวรรค์
81.  บ้านนาเจริญวิทยา
82.  บ้านบึงกาฬ
83.  บ้านศรีชมภู
84.  บ้านวังยาว
85.  บ้านป่าไร่โนนม่วง
86.  บ้านพันลำ
87.  บ้านศรีสว่างพัฒนา
88.  บ้านสร้างคำ
89.  บ้านศิริพัฒน์
90.  บ้านศรีนาวา
91.  บ้านสะง้อ
92.  บ้านสามหนอง
93.  บ้านสรรเสริญ
94.  บ้านสุขสำราญ
95.  บ้านหนองจิก
96.  บ้านหนองชัยวาน
97.  บ้านหนองตอ
98.  บ้านหนองบัว
99.  บ้านนาแสง
100.  บ้านหนองบัวงาม
101.  บ้านหนองนาแซง
102.  บ้านหนองจันทน์
103.  บ้านหนองพันทา
104.  บ้านหนองผักแว่น
105.  บ้านหนองหมู
106.  บ้านหนองตะไก้โนนมันปลา
107.  บ้านหนองบัวแดง
108.  บ้านหนองฮูฝอยลม
109.  บ้านหนองเดิ่นท่า
110.  บ้านหนองยาว
111.  บ้านหนองเดิ่นทุ่ง
112.  บ้านหนองเข็ง
113.  บ้านหนองแวง
114.  บ้านหนองแก่งทราย
115.  บ้านหนองโดดอนเสียด
116.  บ้านห้วยก้านเหลือง
117.  บ้านห้วยคอม
118.  บ้านหนองแวงประชาสรรค์
119.  บ้านห้วยผักขะ
120.  บ้านห้วยดอกไม้
121.  บ้านห้วยลึก(ศรีวิไล)
122.  บ้านห้วยสามยอดเทวกุล
123.  บ้านห้วยเชือมใต้
124.  บ้านห้วยเรือ
125.  บ้านห้วยเล็บมือ
126.  บ้านห้วยลึก(โซ่พิสัย)
127.  บ้านห้วยไม้ซอด
128.  บ้านหัวแฮต
129.  บ้านหาดแฮ่
130.  บ้านห้วยเซือมเหนือ
131.  บ้านเหล่าถาวร
132.  บ้านเหล่าใหญ่
133.  บ้านเหล่าคาม
134.  บ้านแสนสำราญ
135.  บ้านเหล่าหมากผาง
136.  บ้านแสงอรุณ
137.  บ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86
138.  บ้านโคกกลาง
139.  บ้านโคกบริการสันกำแพง
140.  บ้านโคกนิยม
141.  บ้านโคกสว่าง
142.  บ้านโคกสวาง
143.  บ้านเหล่าหนองยาง
144.  บ้านโคกสะอาด
145.  บ้านโคกกระแชขี้เหล็กน้อย
146.  บ้านโนนจำปา
147.  บ้านโนน
148.  บ้านโคกสะอาด
149.  บ้านโคกสำราญพรสวรรค์
150.  บ้านโนนม่วง
151.  บ้านโนนประเสริฐ
152.  บ้านโนนยาง
153.  บ้านโนนยางคำ
154.  บ้านโนนวังเยี่ยม
155.  บ้านโนนสวรรค์
156.  บ้านโนนสา
157.  บ้านโนนสำราญ-ยางเรียน
158.  บ้านโนนสวาง
159.  บ้านโนนสะแบงหนองสวรรค์
160.  บ้านโนนเหมือดแอ่
161.  บ้านโป่งเปือย
162.  บ้านโนนแก้วโพนทอง
163.  บ้านโสกบง
164.  บ้านโนนสว่าง
165.  บ้านโพธิ์น้อยหนองสิม
166.  บ้านโสกโพธิ์โสกพอก
167.  บ้านใหม่ศรีชมภู
168.  บ้านใหม่สามัคคี
169.  บ้านไทรงามโนนภูดิน
170.  บ้านไร่สุขสันต์
171.  บ้านไร่โนนสำราญ
172.  สมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา
173.  บ้านโสกก่ามนาตาไก้
174.  ประสานมิตรวิทยา
175.  สังวาลย์วิทย์ 1
176.  หนองสิมโนนสวรรค์
177.  หนองทุ่มวิทยา
178.  บ้านไคสี
179.  สิริภัทรวิทยา
180.  หอคำพิทยาสรรค์
181.  อนุบาลบุ่งคล้า
182.  หนองแสงประชาสรรค์
183.  อนุบาลพรเจริญ
184.  อนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย
185.  อนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
186.  อนุบาลศรีวิไล
187.  เลิดสิน
188.  อนุบาลปากคาด
189.  แก่งอาฮง
190.  โนนสาสวรรค์
191.  อนุบาลโซ่พิสัย
192.  อนุบาลเซกา