1.  ธเนตรวิทยา
2.  บ้านคลองเค็ม
3.  บ้านคำหมื่น "ตชด.อนุสรณ์"
4.  บ้านดอนหญ้านาง
5.  บ้านดอนปอ
6.  บ้านท่าสะอาด
7.  บ้านท่าสำราญ
8.  บ้านท่าอินทร์แปลง
9.  บ้านนาขาม
10.  บ้านนาคำนาใน
11.  บ้านนาคำ
12.  บ้านนาป่าน
13.  บ้านนาเจริญ
14.  บ้านพันลำ
15.  บ้านสะง้อ
16.  บ้านสรรเสริญ
17.  บ้านสุขสำราญ
18.  บ้านหนองนาแซง
19.  บ้านหนองจันทน์
20.  บ้านหนองหมู
21.  บ้านหนองเข็ง
22.  บ้านห้วยดอกไม้
23.  บ้านห้วยไม้ซอด
24.  บ้านหัวแฮต
25.  บ้านห้วยเซือมเหนือ
26.  บ้านเหล่าถาวร
27.  บ้านเหล่าใหญ่
28.  บ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86
29.  บ้านโคกบริการสันกำแพง
30.  บ้านโคกสว่าง
31.  บ้านโคกสะอาด
32.  บ้านโนนยาง
33.  บ้านโคกหนองลาด
34.  บ้านโนนวังเยี่ยม
35.  บ้านโนนสา
36.  บ้านโนนสว่าง
37.  บ้านโสกโพธิ์โสกพอก
38.  บ้านไร่สุขสันต์
39.  บึงของหลงวิทยา
40.  หนองสิมโนนสวรรค์
41.  บ้านไคสี
42.  หอคำพิทยาสรรค์
43.  อนุบาลพรเจริญ
44.  อนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย
45.  อนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
46.  อนุบาลศรีวิไล
47.  อนุบาลปากคาด
48.  แก่งอาฮง
49.  อนุบาลโซ่พิสัย
50.  อนุบาลเซกา