1.  กัลยาณิวัฒนา 2
2.  ชุมชนบ้านหนองยองวิทยา
3.  ชุมชนบ้านหนองหิ้ง
4.  ชุมชนบ้านตูม
5.  ท่าไร่วิทยา
6.  ชุมชนสมสนุก
7.  บ้านกุดสิม
8.  บ้านขามเปี้ย
9.  ชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ 29)
10.  บ้านคลองทิพย์
11.  บ้านคำบอน
12.  บ้านคำภู
13.  บ้านคำเตาะเลาะโนนเค็ง
14.  บ้านกำแพงเพชร
15.  บ้านคำไผ่
16.  บ้านชุมภูทอง
17.  บ้านชุมภูพรโสกก่าม
18.  บ้านคำแวง
19.  บ้านซำบอน
20.  บ้านดงชมภู
21.  บ้านดงบัง
22.  บ้านคำแก้วโนนสามัคคี
23.  บ้านคำไชยวาล
24.  บ้านดงเสียด
25.  บ้านดงโทน
26.  บ้านดอนแพง
27.  บ้านต้องโคกกระแซ
28.  บ้านตาลเดี่ยว
29.  บ้านดาลบังบด
30.  บ้านถ้ำเจริญ
31.  บ้านทรัพย์วังทอง
32.  บ้านท่ากกต้อง
33.  บ้านทองสาย
34.  บ้านดอนเสียด
35.  บ้านดอนแก้วโนนอินทร์แปลง
36.  บ้านท่าศรีชมชื่น
37.  บ้านท่ากกแดง
38.  บ้านท่าดอกคำ
39.  บ้านท่าสวาทท่าลี่
40.  บ้านท่าคำรวม
41.  บ้านท่าส้มโฮง
42.  บ้านท่าเชียงเครือ
43.  บ้านท่าสีไค
44.  บ้านท่าไคร้
45.  บ้านทุ่งทรายจก
46.  บ้านท่าไร่ไทยเจริญ
47.  บ้านนาขาม
48.  บ้านต้าย
49.  บ้านท่าโพธิ์
50.  บ้านนาคำแคน
51.  บ้านนาจาน
52.  บ้านนาซาว
53.  บ้านนากั้ง
54.  บ้านนาต้อง
55.  บ้านนางัวสายปัญญา
56.  บ้านนาสะแบง
57.  บ้านนาสิงห์
58.  บ้านนาอ่าง
59.  บ้านนาสวรรค์
60.  บ้านนางวงสุ่มห้วยเนียม
61.  บ้านนาดง
62.  บ้านบ่อพนา
63.  บ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์
64.  บ้านบัวโคก
65.  บ้านนาทราย
66.  บ้านปรารถนาดี
67.  บ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี
68.  บ้านนาเหว่อโนนอุดม
69.  บ้านพรสวรรค์
70.  บ้านนาเจริญวิทยา
71.  บ้านบึงกาฬ
72.  บ้านศรีชมภู
73.  บ้านวังยาว
74.  บ้านป่าไร่โนนม่วง
75.  บ้านศรีสว่างพัฒนา
76.  บ้านสร้างคำ
77.  บ้านศิริพัฒน์
78.  บ้านศรีนาวา
79.  บ้านสามหนอง
80.  บ้านหนองจิก
81.  บ้านหนองชัยวาน
82.  บ้านหนองตอ
83.  บ้านหนองบัว
84.  บ้านนาแสง
85.  บ้านหนองบัวงาม
86.  บ้านหนองพันทา
87.  บ้านหนองผักแว่น
88.  บ้านหนองตะไก้โนนมันปลา
89.  บ้านหนองบัวแดง
90.  บ้านหนองฮูฝอยลม
91.  บ้านหนองเดิ่นท่า
92.  บ้านหนองยาว
93.  บ้านหนองเดิ่นทุ่ง
94.  บ้านหนองแวง
95.  บ้านหนองแก่งทราย
96.  บ้านหนองโดดอนเสียด
97.  บ้านห้วยก้านเหลือง
98.  บ้านห้วยคอม
99.  บ้านหนองแวงประชาสรรค์
100.  บ้านห้วยผักขะ
101.  บ้านห้วยทราย
102.  บ้านห้วยลึก(ศรีวิไล)
103.  บ้านห้วยสามยอดเทวกุล
104.  บ้านห้วยเชือมใต้
105.  บ้านห้วยเรือ
106.  บ้านห้วยเล็บมือ
107.  บ้านห้วยลึก(โซ่พิสัย)
108.  บ้านหาดแฮ่
109.  บ้านเหล่าทองหลาง
110.  บ้านเหล่าคาม
111.  บ้านแสนสำราญ
112.  บ้านเหล่าหมากผาง
113.  บ้านแสงอรุณ
114.  บ้านโคกกลาง
115.  บ้านโคกนิยม
116.  บ้านโคกสวาง
117.  บ้านเหล่าหนองยาง
118.  บ้านโคกกระแชขี้เหล็กน้อย
119.  บ้านโนนจำปา
120.  บ้านโนน
121.  บ้านโคกสะอาด
122.  บ้านโคกสำราญพรสวรรค์
123.  บ้านโนนม่วง
124.  บ้านโนนประเสริฐ
125.  บ้านโนนยางคำ
126.  บ้านโนนสวรรค์
127.  บ้านโนนสำราญ-ยางเรียน
128.  บ้านโนนสวาง
129.  บ้านโนนเสถียร
130.  บ้านโนนสะแบงหนองสวรรค์
131.  บ้านโนนเหมือดแอ่
132.  บ้านโป่งเปือย
133.  บ้านโนนแก้วโพนทอง
134.  บ้านโสกบง
135.  บ้านโพธิ์น้อยหนองสิม
136.  บ้านใหม่ศรีชมภู
137.  บ้านใหม่สามัคคี
138.  บ้านไทรงามโนนภูดิน
139.  บ้านไร่โนนสำราญ
140.  สมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา
141.  บ้านโสกก่ามนาตาไก้
142.  ประสานมิตรวิทยา
143.  ประวิตร (หนองบ่อ)
144.  สังวาลย์วิทย์ 1
145.  หนองทุ่มวิทยา
146.  สิริภัทรวิทยา
147.  อนุบาลบุ่งคล้า
148.  หนองแสงประชาสรรค์
149.  เลิดสิน
150.  โนนสาสวรรค์
151.  ไทยรัฐวิทยา 51(บ้านโคกกว้าง)